اتحادیهء اروپا – اشتراک خانم اَمِلی مونتشَلَن در جلسهء شورای امور خارجه (بروکسِل، ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ / ۲۰ عقرب ۱۳۹۸) [fr]

بروز دوشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۰ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی)، خانم اَمِلی مونتشَلَن، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه، مسئول امور اروپایی جمهوری فرانسه در جلسهء شورای امور خارجه واقع شهر بروکسِل اشتراک خواهد ورزید، و طی این جلسه مسائل حاد بین المللی، بشمول اوضاع افغانستان مطمح بحث و مطالعه قرار خواهد گرفت :

افغانستان : وزرأی امور خارجه کشورهای عضو اتحادیهء اروپا تحول اوضاع و حالات در این سرزمین را، و آنهم در جو و فضایی که با روال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و چشم انداز ازسرگیری مذاکرات میان امریکاییان و طالبان رقم خورده است، مطمح بحث و مداقه قرار خواهند داد. جمهوری فرانسه برپشتیبانی خویش از تحکیم نقش سیاسی اتحادیهء اروپا در روند گفتگوهای صلح تأکید مجدد خواهد ورزید.

(...)

جهت دریافت معلومات مزید و جامع : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/conseils-affaires-generales-et-affaires-etrangeres/derniers-cag-cae/article/union-europeenne-participation-d-amelie-de-montchalin-au-conseil-des-affaires

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه