اتحادیهء اروپا : اشتراک آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در جلسهء وزرأی امور خارجه اتحادیهء اروپا - (ضمن یک کنفرانس بصری، ۲۹ می ۲۰۲۰ / ۹ جوزا ۱۳۹۹)

بروز شنبه ۳۰ می ۲۰۲۰ میلادی (۱۰ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی)، آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در کنفرانس بصری وزرأی امور خارجه اتحادیهء اروپا اشتراک ورزید. وزرأی این اتحادیه مسائل آتی را مطمح بحث و مداقه قرار دادند :

روابط میان اتحادیهء اروپا و جمهوری خلق چین : جلسه متذکره علی الخصوص به عتاد و آمادگی ها برای تنظیم و تدویر نشست عالی اتحادیهء اروپا – چین و موءتمر عالی سران دول و حکومت های اروپایی و چینایی اختصاص یافته بود. جلسه یادشده زمینهء تحکیم وحدت و یکپارچگی اروپا را بدور اهداف عمده مان در راستای انتظام و برگزاری نشست های عالی مذکور، و در صدر فهرست این اهداف، تقویهء چند جانبه گرایی، متوازن نمودن مجدد رابطء اروپا – چین به معنی و مفهوم عملکردهای بالمثل فراختر و یک اجندأی بلند پروازانه بخصوص در بخش مبارزه علیه تغییر اقلیم فراهم کرد. جمهوری فرانسه بر اهمیت برقراری تماس و ارتباط مشترک نهادهای اروپایی مورخ ماه مارچ سال ۲۰۱۹ میلادی (ماه حمل سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) درمورد دیدگاه راهبردی روابط اتحادیهء اروپا – چین در ابواب داخلی و بیرونی آن تأکید ورزید.

آسیا – پاسیفیک : وزرأی فوق الذکر تدوین و ارائهء پاسخ اتحادیهء اروپا را به بحران مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" در منطقهء آسیا – پاسیفیک ارزیابی و مداقه نمودند، و گسترده تر از آن روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی را با کشورهای ساحهء هند و پاسیفیک مطمح بحث و مشافهه قرار دادند. بدین مناسبت، جمهوری فرانسه اتحادیهء اروپا را به توسعهء همکاری با کشورهای مزبور دربارهء بحران های منطقوی، و به تعبیه و تدوین یک اجندأی بُلند پروازانه درعرصهء همکاری صحی، مبارزه علیه تغییر اقلیم، بشمول اموری مرتبط با سیاست تجاری و یا هم درعرصهء اتصال دوامدار و دیجیتال تشویق و ترغیب کرد.

در این جلسه، آخرین انکشافات سیاسی و امنیتی در افغانستان مطمح بحث و مداقه قرار گرفت. وزرأی فوق الذکر مجدداً تأیید نمودند که سطح تعهد اتحادیهء اروپا به این کشور منوط به پیشرفت های مشهود در روند سیاسی و احترام به حقوق بشر خواهد بود.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-participation-de-jean-yves-le-drian-a-la-reunion-des-ministres-249974

تاریخ نشر 04/06/2020

قسمت بالایی صفحه