اتحادیهء اروپا – اشتراک آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در جلسهء شورای امور خارجه - (بروکسِل، ۲۰ جنوری ۲۰۲۰ / ۳۰ جدی ۱۳۹۸)

بروز دوشنبه ۲۰ جنوری ۲۰۲۰ میلادی (۳۰ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در جلسهء شورای امور خارجه اتحادیهء اروپا واقع شهر بروکسِل اشتراک ورزید.

در جلسهء این شورا مسائل ذیل مورد بحث و مطالعه قرار گرفت :

- ساحل : وزرأی فوق الذکر راهبرد اتحادیهء اروپا مختص به این ساحه را جهت تحکیم تعهد اتحادیهء اروپا و دول عضو مطمح بحث و ارزیابی قرار دادند. بدین مناسبت، وزیر امور خارجه کشور پیشرفت های اجلاس مورخ ۱۳ جنوری (۲۳ جدی) نشست عالی پو، و بخصوص رویکار اعلام شده همگام با کشورهای ساحل، آغاز یک ائتلافی برای ساحل، با دعوت اتحادیهء اروپا به ایفای نقش کامل اش و با تأیید جایگاه مشارکت برای تأمین امنیت و ثبات در ساحل را معرفی و تشریح نمود.

- شرق میانه : وزرأی یادشده به دنبال جلسهء شورای امور خارجه استثنأیی مورخ ۱۰ جنوری (۲۰ جدی) گذشته، ابتکاراتی را که اتحادیهء اروپا می تواند در راستای کمک و سهمگیری در کاهش تنش ها و بحران در خلیج، بخصوص درعرصهء تأمین امنیت بحری و همچنان آخرین انکشافات در پیوند با پروندهء هسته ای ایران اتخاذ نماید، درمیان گذاشتند. وزرأی مذکور علاقه مندی و وابستگی مان را به راهکار عملکرد عمومی مشترک – (پی.ای.جی.سی.) و بذل تلاش های مشترک مان برای تحفظ اش مجدداً تأیید نمودند.

- پرونده های بین المللی اطلاعات روز : وزرأی فوق الذکر دربارهء وضعیت و حالت در دولت لیبیا بلافاصله بعد از ختم نشست عالی برلین (۱۹ جنوری / ۲۹ جدی) که باید بروز یک راه حل سیاسی به منازعهء لیبیا را تسهیل بخشیده و بسیج اروپایی دربارهء پرونده متذکره را تأیید می کرد، بحث و تبادل نظر انجام دادند. برعلاوه، جنگ اسرائیل – فلسطین از جانب وزرأی امور خارجه مطرح گردید، و حفظ شاخصه های بین المللی پذیرفته شده در این مورد تذکار یافت. وزرأی مذکور شرایط سیاسی در جمهوری فِدِرال وِنِزوئلا و دولت چند ملیتی بولیویا را نیز مورد بحث و مشافهه قرار دادند.

- مبارزه علیه تغییرات اقلیمی : دیپلوماسی اقلیمی در ادامهء پیمان سبز که از سوی کُمیسیون اروپا بتاریخ ۱۱ دسامبر (۲۰ قوس) گذشته ارائه و معرفی گردید، و با درنظرداشت نقش پویای که اتحادیهء اروپا شوق و آرزوی ایفای اش را دارد، در بطن مذاکرات این مقطع قرار داشت. ما از بسیج نهادهای اروپایی و دول عضو بمنظور جامهء عمل پوشاندن اهداف زیست محیطی ابزار عملکرد خارجی اتحادیه متذکره، درآوردن راهکار تجاری به یک وسیله واقعی در خدمت دیپلوماسی، و اخذ تعهدات تقویوی از سوی کشورهای عمده پخش کننده گازهای گلخانه ای حمایت نمودیم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/conseils-affaires-generales-et-affaires-etrangeres/article/union-europeenne-participation-de-jean-yves-le-drian-au-conseil-des-affaires-246384

تاریخ نشر 02/02/2020

قسمت بالایی صفحه