اتحادیهء اروپا – اشتراک آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در جلسه استثنأیی شورای امور خارجه - (بروکسِل، ۱۰ جنوری ۲۰۲۰ / ۲۰ جدی ۱۳۹۸)

آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در مقطع استثنأیی شورای امور خارجه اتحادیهء اروپا که در واکنش با وقوع آخرین رویدادها در سرزمین دولت لیبیا و شرق میانه، به ابتکار آقای ژوزِپ بورِل، نماینده ارشد اتحادیهء اروپا در امور خارجی و راهکار امنیتی تنظیم و تنسیق یافته بود، اشتراک ورزید.

وزرأی اتحادیهء اروپا در صدر اجندآی کاری شان، اوضاع و حالات در جمهوری عراق و آنهم با مشاهده بروز جو و فضای تنش ها و تشدید معاندت میان ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر و بمنظور فراخوان همگانی برای کاهش تنش ها و بحران موجود، تأکید مجدد بر پشتیبانی مان از عملکرد ائتلاف بین المللی مبارزه علیه دولت اسلامی موسوم به "داعش" که باید الزاماً در جمهوری عراق و جمهوری عربی سوریه پیگیری گردد، و همچنان علاقه مندی و وابستگی عمیق مان را به حفظ توافقنامهء هسته ای ایران مطمح بحث و مداقه قرار دادند. آقای ینس ستولتنبِرگ، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" در بخشی از جلسه متذکره اشتراک ورزید.

پروندهء کشور لیبیا جهت تسجیل بسیج اتحادیهء اروپا، درحضورداشت آقای غسان سلامه، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز مطرح گردید. این امر بمنظور مطالبه مسئولیت پذیری هریکی از فعالان لیبیایی و بین المللی درقبال بازگشت به روند سیاسی که یگانه راه خروج از بن بست محسوب می گردد، صورت پذیرفت ؛ در این راستا، وزرأی اتحادیهء اروپا جهت نائل آمدن به یک راه حل سیاسی در سرزمین دولت لیبیا، ماهیت و خاصیت محوری وساطت سازمان ملل متحد و روند برلین را تذکار دادند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/conseils-affaires-generales-et-affaires-etrangeres/article/union-europeenne-participation-de-jean-yves-le-drian-au-conseil-des-affaires-246216

تاریخ نشر 15/01/2020

قسمت بالایی صفحه