اتحادیهء اروپا – اشتراک آقای هَرلِم دِزیر در جلسه غیر رسمی شورای "امور عمومی" (لا والِت، ۲۳ – ۲۴ جنوری ۲۰۱۷ / ۴– ۵ دلو ۱۳۹۵)

آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپایی، در جلسه غیر رسمی شورای "امور عمومی" که بتاریخ ۲۳ و ۲۴ جنوری ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۴ و ۵ دلو ۱۳۹۵ هجری شمسی در لا والِت دایر گردیده بود، اشتراک ورزید.

JPEG

دراین نشست غیر رسمی شورای "امور عمومی"، اولویت های کاری ریاست مالت طی شش ماه آینده و راه اندازی دوباره رویکار اروپایی در دورنمای تدویر جلسات لا والِت (بتاریخ ۳ فبروری / ۱۵ دلو ) و روم (بتاریخ ۲۵ مارچ / ۶ حمل) مطمح بحث و گفتگو قرار گرفت.

JPEG

در چهارچوب روز فرانسه – آلمان بمناسبت امضأی معاهدهء اِلیزهِ، آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت و مسئول امور اروپایی و آقای میکائل روتث همتای آلمانی اش ، نخست وزیر کشور مالت، آقای ژوزِف موسکا را ملاقات نمودند. ذوات فوق به دفتر اروپایی حمایت از امور پناهجویی که مقراش در مالت قرار دارد، تشریف بردند. آنها در اکادمی مدیترانه ای تعلیمات دیپلوماتیک مالت، جهت تبادل نظر و گفت و شنود با محصلین درمورد "رشته مدوَن میان فرانسه و آلمان در قبال چالش های کنونی اتحادیهء اروپا" نیز سخنرانی نمودند.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/conseils-affaires-generales-et-affaires-etrangeres/derniers-cag-cae/article/union-europeenne-participation-de-m-harlem-desir-a-la-reunion-informelle-du

تاریخ نشر 26/01/2017

قسمت بالایی صفحه