اتحادیهء اروپا – ارتباطات تیلفونی – حذف هزینهء مسیرها و فواصل – اطلاعیهء ماریئل دوسارنِز (۱۵ جون ۲۰۱۷ / ۲۵ جوزا ۱۳۹۶)

من امروز از مرعی الاجرا قرار گرفتن مصوبه مربوط به حذف هزینهء مسیرها و فواصل تیلفون های سیار در ۲۸ کشور اتحادیهء اروپا استقبال می کنم.

PNG


این تدبیر بسیط و عملی، درحالیکه رخصتی های تابستانی مکاتب و نهادهای تعلیمی نزدیک می شود، بایست بِل صرفیهء تیلفون هر شهروند فرانسوی را بطور میانگین ده ها یورو در سال کاهش دهد.

رسیدن به این نتیجه مستلزم چندین سال مذاکرات و جر و بحث بود، و این امر نیک نشان می دهد که اروپا چگونه باید باشد : یک رویکاری بخدمت شهروندان که زندگی یومیهء اروپاییان را تسهیل می بخشد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-telephonie-suppression-des-frais-d-itinerance-declaration-de

تاریخ نشر 02/07/2017

قسمت بالایی صفحه