اتحادیهءاروپا – انکشاف – گفتگوی آقایان ژان – مارک ایرو و آندرهِ والینی با نوِن میمیکا کمیشنر اروپا مسئول امور همکاری بین المللی و انکشاف (پاریس، ۷ جولای ۲۰۱۶ / ۱۷ سرطان ۱۳۹۵)

بتاریخ ۷ جولای ۲۰۱۶ مطابق به ۱۷ سرطان ۱۳۹۵، آقایان ژان – مارک ایرو وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه و آندرهِ والینی منشی دولت مسئول امور انکشاف و مجتمع فرانسوی زبانان، آقای نوِن میمیکا کمیشنر اروپا مسئول همکاری بین المللی و انکشاف را بحضور پذیرفتند.

JPEG

ذوات فوق الذکر بخصوص در مورد بازنگری "اتفاق نظر اروپایی برای توسعه" (۱) باهم گفتگو
۲ نمودند. (در اینجا خلاصهء "اتفاق نظر اروپایی برای توسعه" را نیز مطالعه نموده می توانید : ). این اجماع نظر از سال ۲۰۰۵ بدینسو، دیدگاه مشترک اروپایی را در قبال تعاملات رُشد و توسعه و اهداف اتحادیهءاروپا تعریف کرده و اصلی را پایه گذاری می کند که برمبنی آن تشکیلات اروپایی و دول عضو اتحادیه متذکره با داشتن روحیهء اجراآت مکمله داخل اقدام می شوند.

ذوات نامبرده در مورد مهاجرت ها و بر نقشی که برنامه های امداد به انکشاف در راستای پاسخدهی به این چالش بازی کرده می تواند، تبادل نظریات نمودند.

آنها بالاخره تحول روابط میان اتحادیهءاروپا و شرکای افریقایی، از کاراییب و از اقیانوس آرام اتحادیه را بعد از سال ۲۰۲۰ بررسی نموده و بطور اخص بیشتر اوضاع کشورهای مالی و جمهوری افریقای مرکزی مطمح جر و بحث شان قرار گرفت.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-developpement-entretien-de-jean-marc-ayrault-et-andre-vallini

(۱)http://eeas.europa.eu/delegations/burkina_faso/documents/eu_burkina_faso/consensus_fr.pdf

(۲)http://eeas.europa.eu/delegations/haiti/documents/more_info/consensus.pdf

تاریخ نشر 11/07/2016

قسمت بالایی صفحه