اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور– تصدیق و تأیید رأی برقی در انتخابات قونسلی – (۱۵ جنوری ۲۰۲۰ / ۲۵ جدی ۱۳۹۸)

بروز چهارشنبه ۱۵ جنوری ۲۰۲۰ میلادی (۲۵ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی)، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه یک سکوی جدید رأی دهی را بذریعهء انتِرنِت برای انتخابات قونسلی مورخ ماه می ۲۰۲۰ میلادی (ماه های ثور و جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی) تصدیق و تأیید کرد ؛ چون شرایط امنیتی چنین کار شیوهء رأی دهی فراهم گردیده بود، فلهذأ اقدام مذکور رأی مثبت و تأییدی اعضای کُمیسیون مصادیق را نیز کسب کرد.

JPEG

گذار از این مرحله مهم بدین معنی است که اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور برعلاوه رأی دهی در صندوق و یا رأی دهی بگونهء نیابتی، جهت انتخاب نمایندگان شان در ماه می ۲۰۲۰ میلادی (ماه های ثور و جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی) نیز می توانند بذریعهء انتِرنِت رأی دهند.

این سومین نحوهء رأی دهی که هموطنان مان در خارج از کشور انتظار آن را داشتند، در تسهیل مشارکت شان در حیات نظام مردم سالار کمک کرده و ممد واقع می گردد. این طرز رأی دهی تعهدی را که رئیس جمهوری فرانسه درمقابل شورای فرانسوییان مقیم خارج از کشور بتاریخ ۲ اکتوبر سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۰ میزان سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) سپرده بود، مرعی الاجرا می سازد.

کُمیسیون مصادیق که از جانب رئیسهء فرانسوییان مقیم خارج از کشور و ادارهء قونسلی متشکل از رئیس دفتر رأی برقی، رئیس عمومی آژانس ملی تأمین امنیت و ساختارهای اطلاعاتی – (ان.اس.اس.آی.)، مسئول وزارتی ساختارهای تأمین امنیت و اطلاعات – (آر.اس.اس.آی.) و رئیس امور دیجیتالی ریاست می گردد، بعد از ارزیابی و بررسی تفتیش ها و نتایج یک تجزیه و تحلیل خطراتی که از سوی متخصصین مستقل آماده و تعبیه گردیده بود، موضع تأییدی خویش را در قبال مسئله ذیربط اعلام کرد.

سکوی فوق الذکر چندین امتحان تخنیکی را جهت ارزیابی استحکام اش و امنیت انتخابات متقبل گردید. دو امتحان گسترده شبیه سازی در ماه های جولای و نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی (ماه های سرطان و عقرب سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) نزد ۰۰۰ ۱۲ تن از رأی دهندگان داوطلب تحت نظارت دفتر رأی دهی برقی و متخصصین مستقل صورت پذیرفت.

جهت دریافت معلومات بیشتر درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/francais-de-l-etranger-homologation-du-vote-electronique-pour-les-elections

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه