ابلاغیهء کاخ ریاست جمهوری فرانسه – اِلیزهِ – اعطأی برگزاری یا تنظیم امور مراسم بازی های اُلمپیک و پارالمپیک سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳)

کُمیته بین المللی اُلمپیک (سی.ای.او.)، یک قرن بعد از اجرای بازی های ورزشی اُلمپیک سال ۱۹۲۴ میلادی (۱۳۰۳ هجری شمسی)، تصمیم گرفت تا برگزاری یا تنظیم امور مراسم مسابقات اُلمپیک و پارالمپیک سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ هجری شمسی) را به شهر پاریس و کشور فرانسه تفویض نماید.

PNG

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از این تصمیمی که کشور فرانسه را مفتخر ساخت، مراتب سپاس و امتنان فراوان خویش را به کُمیته بین المللی اُلمپیک (سی.ای.او.) ابراز داشت. کشور فرانسه با احساس افتخار و سرفرازی، به ارزش های اُلمپیزم همبستگی، شایستگی و والا بودن، دوستی و حرمت ارج گذاشته و آنها را تجلی خواهد داد.

آقای امانوئل ماکرون از این موفقیت و فُرصت مناسب و عالی که این بازی های ورزشی بین المللی زمینهء همگامی با تغییرات کشورمان، ازدیاد جاذبیت بین المللی اش، تحرک بخشیدن به سرزمین های مان و تقویهء جایگاه ورزش در سرتاسر فرانسه را فراهم می سازد، استقبال و قدردانی نمود.

JPEG

رئیس جمهور فرانسه مراتب گرمترین و صمیمانه ترین تبریکات خویش را به آقایان تونی اِستانگهِ و بِرنارد لاپاسهِ و به تمام تیم پاریس ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) که تحت هدایت ذوات فوق الذکر جد و جهد ورزید، تقدیم نمود. بروز جمعه ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲۴ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی، رئیس جمهور کشور درکنار خانم لورا فلِسِل، وزیر امور تربیت بدنی و ورزش، جهت گرامیداشت از این پیروزی تاریخی، جمیع فعالان ذیدخل نامزدی اِلیزهِ را بحضور پذیرفت.

این بازی های بین المللی، مسابقات ورزشی فوق العاده، متحیرکننده و سروپاقرص و همچنان رقابت های نمادین در بخش های حاکمیت بودجوی، تأثیرگذاری های زیست محیطی، اجتماعی و امنیتی خواهد بود. بدین منظور سراز فردا، رئیس جمهور فرانسه، جهت هماهنگی و همراهی با تمام خدمات دولتی، طی جلسهء شورای وزرأ یک نماینده ویژه بین الوزارتی مسئول بازی های اُلمپیک و پارالمپیک را تعیین خواهد نمود.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-sportive/la-diplomatie-francaise-mobilisee-en-soutien-a-la-candidature-paris-2024/article/declaration-de-l-elysee-attribution-de-l-organisation-des-jeux-olympiques-et

تاریخ نشر 17/09/2017

قسمت بالایی صفحه