ابلاغیهء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه – اوکراین : توافقنامه عمومی درمورد قطع مداخلات نیروها (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۳۱ سنبله ۱۳۹۵)

من از امضأی توافقنامه عمومی درمورد قطع مداخلات نیروها که امروز در شهر مینسک در چهارچوب گروه تماس سه جانبه سازمان تأمین امنیت و همکاری در اروپا (او.اس.سی.ای.) صورت پذیرفت، استقبال می نمایم.

این توافقنامه که باید منبعد تطبیق گردد، سه ساحه نمونه ای را احتوا می کند : ستانیتسا، لوهانسکا و زولوت، در منطقهء لوهانسک، و پِتریوِسکی، در منطقهء دونِتسک. این تدبیر عملی آنی منجر به دور شدن جنگجویان و اسلحه سنگین از همدیگر خواهد شد. معذالک، مطلب رسیدن به مقطع نهایی نیست، بلکه آغاز یک روندی برای تحکیم آتش بس شکننده ای است که بتاریخ اول سپتامبر ۲۰۱۶ (۱۱ سنبله ۱۳۹۵) مرعی الاجرا گردید. در این راستا، توافق مذکور باید کاملاً از سوی امضأکنندگان عملی گردد و بعداً در متباقی نقاط خط تماس بسط یابد.

در طول ماه های اخیر، و بلخصوص حین بازدید مشترکی که هفته گذشته با معیت وزیر امور خارجه آلمان از کشور اوکراین انجام دادم، مصرانه از عقد این توافقنامه، و بطور کُلی از بهبود شرایط امنیتی در ساحه، دفاع و اقامه دلایل نمودم.

فرانسه، در همنوایی با کشور آلمان، به تلاش های اش جهت تطبیق کامل بستهء تدابیر مینسک ادامه خواهد داد.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-ukraine-evenements/article/declaration-de-jean-marc-ayrault-ukraine-accord-cadre-sur-le-desengagement-des

تاریخ نشر 26/09/2016

قسمت بالایی صفحه