ابلاغیهء آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه – اعلام تحمیل تعزیرات از سوی ایالات متحده امریکا بر محکمهء بین المللی جزأ (۱۲ جون ۲۰۲۰ / ۲۳ جوزا ۱۳۹۹)

جمهوری فرانسه با کمال تأسف و تلهف از حکم اجرائی مورخ ۱۱ جون (۲۲ جوزا) حکومت ایالات متحده امریکا مبنی بر اذن تعمیل تعزیرات و تحریمات بر کارمندان محکمهء بین المللی جزأ – (سی.پی.آی.) یا اشخاص همکن با نهاد مذکور که می تواند نیز دربرگیرندهء منسوبین دولتی باشد، مستحضر گردید. اتخاذ این تصمیم بیانگر یک حملهء خطرناک و حادی بر محکمه عالی متذکره و دول عضو اساسنامهء روم، و فراتر از آن مورد شک و سوال قرار دادن اصل چند جانبه گرایی و استقلالیت عدالت است.

JPEG

جمهوری فرانسه پشتیبانی تام خویش را از محکمهء بین المللی جزأ مجدداً تذکار می دهد. این محکمه عالی یگانه مآب عدلی و قضایی جزأی بین المللی دائمی حاوی صلاحیت و صلابت جهانی است، و بدین عنوان یک نقش عمده ای را در امر مبارزه علیه معافیت عاملین وخیم ترین جنایات ایفا می کند. بدین منوال، محکمه متذکره پاسخگوی نیاز و ضرورت قربانیان چنین جنایات به دادخواهی بوده، و در راستای تأمین صلح و ثبات بین المللی ممد واقع می گردد.

جمهوری فرانسه برای اینکه محکمه عالی مزبور مطابق به اساسنامهء روم قادر به اکمال و اتمام مستقلانه و بیطرفانه مأموریت محوله اش باشد، به بذل فعالیت خویش ادامه خواهد داد.

جمهوری فرانسه از ایالات متحده امریکا می طلبد تا تدابیر اعلام شده را برضد محکمهء بین المللی جزأ مرعی الاجرا ننموده، و از اقدامات فوق الذکر منصرف گردد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-internationale/evenements/article/declaration-de-jean-yves-le-drian-annonce-de-sanctions-par-les-etats-unis-a-l

تاریخ نشر 16/06/2020

قسمت بالایی صفحه