ابلاغیهء آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه - (پاریس، ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۵ عقرب ۱۳۹۸) [fr]

مرگ ابوبکر البغدادی، رهبر "داعش"

مرگ ابوبکر البغدادی به دنبال سقوط آخرین اراضی تحت سیطره این گروه دهشت افگن در ماه مارچ (ماه حمل) گذشته، یک ضربه جدیدی به پیکر "داعش" وارد می کند.

من ازعملیاتی که از سوی متحدین امریکایی مان هدایت گردید، استقبال و ستایش می نمایم.

نبرد علیه "داعش" اختتام نیافته است، و ما درچوکات ائتلاف علیه "داعش" و با درنظرداشت تحولات اخیر منطقوی، این نبرد را باید بطور جمعی پیگیری نماییم. معهذأ، این امر موضوع مبادلات و تبادل نظرات آینده ای را تشکیل خواهد داد که جمهوری فرانسه آنها را قبلاً به شرکای ائتلاف اش پیشنهاد کرده بود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه