ابلاغیهء آقای ژان–ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – انتخاب آنتونیو ویتورینو در رأس سازمان بین المللی برای مهاجرت ها (او.ای.ام.)

من، بمناسبت انتخاب آقای آنتونیو ویتورینو در رأس سازمان بین المللی برای مهاجرت ها (او.ای.ام.)، مراتب تبریکات گرم و صمیمانه خویش را به موصوف تقدیم می دارم.

JPEG

من از دورنمای بذل تنگاتنگ سعی و زحمات با آقای ویتورینو در تمامی پرونده های اولویت کاری سازمان بین المللی برای مهاجرت ها (او.ای.ام.) احساس شعف و مسرت می نمایم، و اعتماد تام خویش را در توانمندی و عزم راسخ اش در راستای تعبیه و تعمیل یک دیدگاه تجدید یافته نقش طرزالعمل سازمان بین المللی برای مهاجرت (او.ای.ام.) جهت انجام مقابله با این چالش ها، اظهار می دارم.

یک اروپایی در حالی در رأس سازمان بین المللی برای مهاجرت ها قرار می گیرد که تعاملات خطیر و حیاتی دامنگیر قاره مان گردیده است، و آنطوریکه در نتایج مورخ ۲۸ جون (۷ سرطان) شورای اروپا از آن تذکار بعمل آمد، ایجاب یک رویکرد عمومی درعرصهء مهاجرت ها را می کند.

JPEG

سازمان بین المللی برای مهاجرت ها (او.ای.ام.) از بدو تأسیس اش در سال ۱۹۵۱ میلادی (۱۳۳۰ هجری شمسی)، به یک فعال عمده ای در امر مدیریت جریان مهاجرت ها، در ارجگزاری به حقوق بشر، و چون بردار همبستگی بین المللی مبدل شده است. سازمان بین المللی برای مهاجرت ها (او.ای.ام.)، در مطابقت با قواعد دول درعرصه های دخول، اقامت و کار خارجیان و در تأمین احترام به حقوق پناهجویان، ایفای یک نقش اساسی را در ارتقای آمد و شُد قانونی بعهده دارد.

تعهد جمهوری فرانسه به مسائل پناهجویی از ورای حمایت از فعالیت سازمان بین المللی برای مهاجرت ها (او.ای.ام.) و بذل تلاش های لازمه برای اعمال تعزیرات بین المللی علیه قاچاقچیان مهاجرین و عاملین برده کشی انسان ها، پیگیری می گردد. جمهوری فرانسه با داشتن چنین روحیه ای، اکنون در مذاکرات پیمان برای مهاجرت های مطمئن، قانونی و منظم، و آنهم در چشم انداز وضع و تصویب آن در شهر مراکش طی ماه دسامبر سال جاری میلادی (قوس/جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی)، اشتراک می ورزد. پیمان مذکور زمینهء کمک به بهبود حکومتداری بین المللی مهاجرت ها را مساعد خواهد ساخت.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/gouvernance/evenements-et-actualites-sur-le-theme-de-la-gouvernance/article/declaration-de-jean-yves-le-drian-election-de-antonio-vitorino-a-la-tete-de-l

تاریخ نشر 04/07/2018

قسمت بالایی صفحه