ابلاغیهء آقای ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – اسلحهء کیمیایی – کنفرانس دول عضو میثاق منع اسلحهء کیمیایی (۲۶ – ۲۷ جون ۲۰۱۸ / ۵ – ۶ سرطان ۱۳۹۷)

من از تدویر چهارمین جلسه فوق العادهء کنفرانس دول عضو میثاق منع اسلحهء کیمیایی مورخ ۲۶ و ۲۷ جون ۲۰۱۸ میلادی (۵ و ۶ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهر هاگ، استقبال می نمایم.

JPEG

جمهوری فرانسه در همسویی با ده دولت شریک، تدویر این جلسه را تقاضا کرد.

استفاده از یک سلاح کیمیایی در سالیزبوری انگلستان بتاریخ ۴ مارچ (۱۳ حوت) گذشته، متعاقباً انجام حمله عمده ای با بکارگیری سلاح کیمیایی بتاریخ ۷ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی) در کشور سوریه که منجر به قتل ده ها تن گردید، وقایع پیهم استثنأیی را بوجود آورد که مستلزم یک پاسخ استثنأیی بود.

ما با شرکای مان دریافتیم که این دو رویداد، در وضع و حالت عمومی بروز مجدد اسلحهء کیمیایی، ایجاب یک پاسخ قوی از سوی سازمان مسئول این پرونده را میکرد.

جمهوری فرانسه از رویکار تصمیمی که از سوی بیست و دو دولت ارائه گردیده و الیوم به رأی گیری دول عضو گذاشته می شود، پشتیبانی می کند.

این متن، تقویهء وسایل و منابع سازمان منع اسلحهء کیمیایی (او.آی.ای.سی.)، و بخصوص ایجاد یک ساختار تحقیق در بطن این سازمان که مسئولیت شناسایی و تشخیص عاملین استعمال اسلحهء کیمیایی را در کشور سوریه بعهده داشته باشد، پیشنهاد می کند.

به میان آمدن چنین ساختاری، جهت تأکید مجدد بر منع استفاده از اسلحه متذکره، و ایجاد احساس ترس و پرهیز از کاربُرد آن، امر لازمی محسوب می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/evenements-lies-au-desarmement-et-a-la-non-proliferation/evenements-lies-aux-armes-chimiques/article/declaration-de-jean-yves-le-drian-armes-chimiques-conference-des-etats-parties

تاریخ نشر 01/07/2018

قسمت بالایی صفحه