ابلاغیهءسخنگوی وزارت امور خارجه و انکشاف مستمر فرانسه در قبالِ حمله علیه شورای ملی افغانستان [fr]

فرانسه سوءقصد دیروز را در کابل علیه شورای ملی افغانستان محکوم می نماید.

ما مجدداً پشتیبانی خودرا از مردم سالاری و قانونمندی در افغانستان تاَئید می نماییم.

کشور فرانسه در راستای مجادله علیه دهشت افگنی، ازهمبستگی خود به مقامات و مردم افغانستان اطمینان می دهد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه