مراتب تبریکات و تهنیات سفارت کبرا و پیام سفیر کبیر جمهوری فرانسه بمناسبت عید سعید الفطر

JPEG

سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان بمناسبت حلول ایام مبارک و خجستهء عید سعید الفطر، مراتب تبریکات و تهنیات گرم و صمیمانه خویش را به کافهء مردم متدین و عزتمند سرزمین افغانستان تقدیم، و به ایشان صلح، رفاه و ثبات موبد را استدعا می نماید.

PNG

بمناسبت حلول این ایام خجستهء عید سعید الفطر، پیام تبریکیهء آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان را از اینجا دریافت داشته، استماع فرمایید :

JPEG سفارت فرانسه در افغانستان

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه