ابراز مراتب تبریکات سفارت فرانسه بمناسبت عید سعید الفطر [fr]

JPEG

سفارت فرانسه در افغانستان بمناسبت حلول ایام خجستهء عید سعید الفطر، مراتب تبریکات گرم و صمیمانه خویش را به جمیع مردم متدین و عزتمند افغانستان تقدیم می کند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه