ابتکار فرانسه و آلمان در قبال معضلء پناهجویان [fr]

JPEG

فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه و انگلا مِرکِل، صدراعظم جمهوری فدرال آلمان تصمیم گرفتند تا ابتکاری را در قبال شرایط پناهجویانی که می خواهند به اروپا برسند، روی دست گیرند. وقایع مصیبت باری در پی ماجراهای المناکی بوقوع می پیوندد. هزارن مصیبت و آسیب دیده از آغاز سال جاری جان باختند. معهذأ، اروپا باید مصممانه و مطابق به ارزش هایش عمل نماید.

این مردان و زنان همراه با خانواده هایشان از جنگ و مظالم فرار می نمایند. آنها ضرورت به تحفظ بین المللی دارند که حق مسلم شان می باشد. میثاق های تدوین یافته "ژِنو" بعد از جنگ جهانی، تمام ممالک را ملزم به اجرای این امر می سازد. اروپا باید از آنانیکه این قاره برایشان آخرین مرجع امید است، محافظت نماید.

تعداد دیگری تلاش می ورزند تا شرایط مادی خویش را بذریعهء راه های غیر قانونی بهبود بخشند. اینها باید با حفظ کرامت انسانی، عودت داده شوند.

سر از امروز، رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان تصمیم گرفتند تا پیشنهادات مشترکی، جهت انتظام پذیرایی از مهاجرین و تقسیم بندی عادلانه در اروپا، تقارب شاخص ها در راستای تقویت نظامء پناه دهی اروپایی، تأمین برگشت پناهجویان غیر قانونی به کشور اصلی و بالاخره ارائه مدد و همکاری لازم به ممالک اصلی و عبوری افراد اخیرالذکر را اشعار بدارند.

شعبهء خدمات مطبوعاتی
ریاست جمهوری
www.elysee.fr

تاریخ نشر 10/09/2015

قسمت بالایی صفحه