ابتکار فرانسه – مکسیک در راستای مطابقت و استقامت با تغییرات اقلیمی در کارائیب ها (پاریس، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ / ۲۱ قوس ۱۳۹۶)

وزرأی امور خارجه جمهوریت های فرانسه و مکسیک در حاشیهء "نشست عالی یک سیاره"، یک اطلاعیه حاکی از عزم اراده درمورد ابتکار فرانسه – مکسیک جهت مطابقت و استقامت با تغییرات اقلیمی در کارائیب ها را امضأ کردند.

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/one-planet-summit/article/un-rendez-vous-pour-la-planete-le-one-planet-summit-12-12-2017

JPEG

جمهوریت های فرانسه و مکسیک با مشاهده آسیب پذیری شدید منطقهء کارائیب ها از بابت تأثیرات تغییر اقلیم، با روی دست گرفتن ابتکار مذکور آرزومند تحقق موارد ذیل اند :

- تعمیق همکاری علمی در منطقهء کارائیب ها،
- تقویه همکاری شان درچوکات برنامه های موجود درعرصه جلوگیری از خطرات و احتمالات در کشورهای واقع کارئیب ها،
- در بطن نهادهای چندجانبی و منطقوی، متحد شدن جهت دریافت یا ارزش دهی به راه حل های مالی که درامر مبارزه علیه تغییرات اقلیمی در کشورهای واقع کارائیب ها موثر و مفید تمام می شود.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mexique/relations-bilaterales/article/initiative-franco-mexicaine-pour-l-adaptation-et-la-resilience-au-changement

تاریخ نشر 14/12/2017

قسمت بالایی صفحه