ابتکار دیپلوماسی و صحت - (۲۲ آگست ۲۰۱۹ / ۳۱ اسد ۱۳۹۸)

فرانسه امسال رهبری ابتکار دیپلوماسی و صحت را که متشکل است از هفت کشور یعنی افریقای جنوبی، برازیل، فرانسه، اندونیزیا، ناروی، سِنِگال و تایلند، بعهده می گیرد.

PNG

گروه متذکره به ابتکار کشورهای فرانسه و ناروی در سال ۲۰۰۶ میلادی (سال ۱۳۸۵ هجری شمسی) ایجاد گردید و یک چهارچوب تفاهم و مشاوره غیر رسمی را درمورد موضوعات عمده صحت تشکیل می دهد. ده موضوع حاوی اولویت مشخص و تعیین گردید که از آنجمله آمادگی ها و مبارزه علیه امراض واگیر، نقش کَلیدی کارمندان صحی، تأثیرگذاری محیط زیست و تغییرات اقلیمی بالای صحت، مجادله با وی.آی.اچ. / ایدز یا سیدا و یاهم دسترسی همگان به تداوی باکیفیت را می توان نام برد.

هدف ابتکار مذکور پشتیبانی سیاسی از مسائل بزرگ صحت عامه، و همچنان صعود و ارتقای مقام آن در صدر اجندآی بین المللی است.

وزرأی صحت عامه هفت کشوری که این ابتکار را راه اندازی کرده و بدآن متعهد اند، بروز چهارشنبه ۲۱ آگست ۲۰۱۹ میلادی (۳۰ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی) خبرنامه ذیل را تأیید و تصویب نمودند :

- تعهد اعضای ابتکار فوق الذکر در راستای ارتقا و ترویج یک رویکرد ادغامی جهت تحکیم نظام های صحی ؛

- فراخوان در قبال اشتراک فعالانهء تمام اعضای ذیدخل معضله در تحکیم نظام های صحی و راهکارهای صحت عامه ؛

- در صدر قرار دادن نقش اساسی یک مشارکت میان نهادهای دولتی، اتباع، موسسات و دیگر فعالان، جهت تأمین دسترسی هر فرد به معالجه مورد نیاز.

JPEG

فرانسه حین اجلاس آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نمایندگی از هفت کشور عضو ابتکار مزبور، یک قطعنامه ای را دربارهء رویکرد ادغامی تحکیم نظام های صحت مطرح ساخته و درمیان خواهد گذاشت.

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Adoption-du-communique-Diplomatie-et-Sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/priorites-sectorielles/la-sante/actualites-et-evenements-lies-a-la-sante/article/initiative-diplomatie-et-sante-22-08-19

تاریخ نشر 25/08/2019

قسمت بالایی صفحه