ابتکار در راستای تأمین صلح در شرق میانه : مصاحبه ژان - مارک ایرو وزیر امور خارجه فرانسه با روزنامهء "لو موند" [fr]

بروز جمعه ۳ جون (۱۴ جوزا) مقامات فرانسوی جهت از سرگیری روند صلح میان فلسطین و اسرائیل که در بُن بست قرار گرفته است، یک کنفرانس بین المللی را در مورد شرق میانه با وزرأی امور خارجه یا نمایندگان دستکم ۲۸ کشور و سازمان های بین المللی در پاریس برگزار نمودند. آقای ژان - مارک ایرو وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه تعاملات این ابتکار را به روزنامهء"لو موند" توضیح می دهد.

JPEG

سوال : چرا این نشست اکنون دایر گردید ؟

جواب : تصمیم ما خارج شدن از بُن بست فعلی است. در ساحه، بخصوص در سرزمین های فلسطین اوضاع رو به وخامت می گراید. استعمار و اشغالگری چه بشکل منظم یا متشتت ادامه دارد. برای ناظری که بدآنجا می رود، محدود شدن ماحول و فضای موجوده برای دولت فلسطین قابل لمس است. پروپاگند داعش (مخفف عربی سازمان دولت اسلامی) در سرزمین های فلسطین یا در کمپ های اردن و لبنان از ناامیدی بهره برداری می کند. تمام آنانیکه از بابت صلح مشوش اند و امنیت را در منطقه می خواهند، عین وضع را مشاهده می کنند. من تماس های وسیعی اخذ نمودم : کشورهای منطقه از این وضعیت بدون دورنمایی نگران استند.
راه حلی مبنی بر استقرار دو دولت، یعنی یک دولت اسرائیل و یک دولت فلسطینی که درکنار هم در محیط صلح و امن زیست نموده و بیت المقدس بحیث پایتخت مشترک پذیرفته شود، موقف همیشگی فرانسه بوده است. این موضعگیری کشور ما حین سفر تاریخی فرانسوا میتِران (رئیس جمهور اسبق فرانسه) در مقابل کنِسِت (شورای ملی اسرائیل) در سال ۱۹۸۲ میلادی ارائه گردید. ولی این دورنما دور می شود ؛ مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطین وجود ندارد. فلهذأ، جهت ایجاد فضای مناسب و مطلوب باید ابتکار را بسطح بین المللی دوباره آغاز نمود.

سوال : آیا این ابتکار نسبت به تلاش های قبلاً انجام یافته از سوی ایالات متحده امریکا، بخصوص نسبت به اقدام جان کیری وزیر امور خارجه امریکا در زمینه، می تواند به موفقیت بیشتری بانجامد ؟

جواب : وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا خودرا وقف میانجیگری نمود. برداشت اش شباهت به دید ما دارد. باید یک جو جدیدی بسطح بین المللی خلق کرد تا به هر دو جانب درگیر گفته شود که : ما بجای شما مذاکره نخواهیم کرد، این مسئولیت شما اسرائیلی ها و فلسطینی ها می باشد، اما ما با شما در این عرصه کمک خواهیم نمود. در مورد یادشده، آخرین کنفرانس نُه سال قبل در اناپولیس ایالات متحده امریکا دایر گردیده بود. معهذآ، خواست ما بسیج ساختن دوباره جامعه بین المللی است.
در این راستا، کار را با اتکا به تمام اموریکه تا بحال انجام یافته است، به بیش می بریم : قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اصول مادرید، یعنی اصل "زمین در مقابل صلح"، ابتکار صلح عرب سال ۲۰۰۲ و برگه راه چهارجانبه (ایالات متحده امریکا، اتحادیهء اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد). بتاریخ ۳ جون (۱۴ جوزا) تشکیل گروپ های کاری را پیشنهاد خواهم نمود تا این حلقات کاری از سهمیه های ممالک مختلف حاضر جهت روشن ساختن سود سهامی های صلح به آدرس مردم اسرائیل و فلسطین، آمارگیری کنند.

سوال : عملاً ... ؟

جواب : درختم این جلسه دو نتیجه راهدف قرار می دهم : تأیید دورنمای تشکیل یک کنفرانس با جوانب ذیدخل قضیه از الآن تا آخر سال جاری و ایجاد چند گروه کاری. گروه اول تحت عنوان مشوقات اقتصادی، مانند پیشنهاد شراکت ممتاز و ویژه با اتحادیهء اروپا و عقد توافقنامه تداعی برای دولت آینده فلسطین فعالیت خواهد نمود. گروه دوم، در مسئله محیط منطقوی و ضمانت های امنیتی تمرکز خواهد داشت.

سوال : حاکمیت فلسطین از این اقدام پشتیبانی می کند. آیا چیزی دیگری از مرجع مذکور توقع دارید ؟

جواب : آنطوریکه طی دو ملاقاتم با رئیس سرزمین های فلسطین محمود عباس مطرح نمودم، فلسطینی ها نیز یک وظیفه ای دارند که باید بسر رسانند : آشتی یا مسالمت بین الافلسطینی و اتحاد میان کنارهء غرب رود اردن (سیسجوردانی) و نوارغزه. این مأمول محض بر اساس یک تهداب خیلی روشن امکان پذیر است : آنهم اجندآی صلح و گفتمان پیشکش شده از جانب رئیس فلسطین می باشد. جنبش حماس باید نخستین گام را بردارد و چهارچوب تعیین شده از سوی جامعه بین المللی را بپذیرد، یعنی برسمیت شناختن دولت اسرائیل و توافقنامه های گذشته و بدرود به خشونت.


سوال : بِنیامین نِتنیاهو نخست وزیر اسرائیل تأیید می کند که یگانه راه حل، مذاکرات مستقیم است.

جواب : امروز، این مذاکرات مستقیم وجود ندارد. زمانیکه با بِنیامین نِتنیاهو ملاقات کردم، برایم گفت که به راه حل ایجاد دو دولت موافق است، ولی با شیوه پیشنهاد شده از جانب ما مخالفت می ورزد. بر این عدم توافق بر شیوه می توان فایق آمد. اگر ما از این بُن بست بدر نیاییم، بسوی فاجعه خواهیم رفت. ماحول تغییر کرده است : توسعهء دهشت افگنی اثر می گذارد، منجمله در این بخش منطقه و این یک خطری است برای اسرائیل. فرانسه دوست اسرائیل است و امروز تشویش واقعی از بابت امنیت و آینده این کشور وجود دارد.

سوال : با انتصاب اویگدور لیبِرمَن به سمت وزیر دفاع، حکومت برحال اسرائیل، راست ترین حکومت در تاریخ این کشور است محسوب می شود.

جواب : اسرائیل یک دموکراسی است و انتخاب حکومت کشور یادشده مربوط به مردم اسرائیل می شود. مخالفت های حتی در داخل حکومت مذکور که در آن بتازگی وزیری استعفأ داد، بگونهء عام ابراز گردید. گفتگوهای در بطن اردو جریان دارد. ابتکار ما فقط در پیشبرد گفتمان، منجمله در اسرائیل، موَثر واقع می گردد.

سوال : رویکار آغازین در صورت شکست این روند، برسمیت شناختن فلسطین را از سوی کشور فرانسه بیش بینی می کرد. چرا از آن دیگر تذکاری بعمل نیآمده است ؟

جواب : چند ماه قبل شاید بمن می گفتید که برگزاری چنین نشستی ناممکن است. خواستم شرایطی را آماده و مساعد سازم تا جلسه متذکره دایر شده بتواند. من خودرا درج طومار منطق شکست و ناکامی نمی کنم. مخاطبین فلسطینی ام آنرا مطلقاً درک کرده اند و خود شان تصمیم گرفتند تا از رویکار قطعنامه ای دربارهء استعمارگری که می خواستند آنرا به سازمان ملل متحد ارائه نمایند، بگذرند. جهت عبور از شرایط و حالت بُن بست و رسیدن به این راه حل قیام دو دولت، باید حداعظم کشورها را بدور میز با خود داشت.

سوال : امریکایی ها در کارزار انتخاباتی بسر می برند. این امر موقف و تعامل را مشکل نمی سازد ؟

جواب : برای ادارهء بارک اوباما حتماً وضع چندان راحتی نیست و درعین زمان، این حالت ابتکار ما را در راستای خلق مجدد یک تحرک بیشتر تصدیق می کند. جان کیری فحوای اقدام ما را می فهمد و در پاریس حاضر خواهد بود. این موقف کشورهای عدیده دیگر یا سازمان های بین المللی است. یک نتیجه سیاسی زیبایی است و در آن شناخت پایدار تعهد و موضعگیری های فرانسه را در قبال این منازعه مشاهده می نمایم. حتی وقتیکه مخاطبین ما اظهار عدم توافق می کنند، مگر هیچکسی در صداقت فرانسه شک و شبهه ندارد.

سخنان انضمام یافته وزیر از سوی مارک سِمو و کریستوف عیاد
منبع : lemonde.fr

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/do...

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه