آیا میدانستید

آیا میدانستید ؟

قدیمی ترین قانون حالت مدنی که در آرشیف قنسلی شهر نانت حفظ شده همان نقل است که در 1798 در شهر الیپ کشور سوریه صادر گردیده ولیکن مطابق قانون سال 1765 میباشد. سند دومی نیز از سال 1806 بوده و آن هم از شهر الیپ میباشد. ماده 48 قانون ناپلیون قنسل ها را مسوولیت داده تا سند ثبت احوال فرانسوی های مقیم در کشور های خارجی را صادر نمایند.

تولد JPEG
اگر طفل شما در مدت کمتر از 31 یوم بدینسو تولد شده باشد، شما میتوانید تولد اش را در قنسلگری ثبت نمائید. این کار در داخل قنسلگری انجام میشود و مستلزم امضای شما و مسوول ثبت احوال میباشد. بدینترتیب، تولد طفل شما در کتاب ثبت خانواده درج میگردد. در صورتیکه شما با پدر یا مادر این طفل ازدواج نکرده باشید یک کتاب ثبت خانواده خاص برای تان صادر خواهد شد. اگر طفل شما در مدت زیادتر از 31 یوم بدینسو تولد شده باشد پروسیجر آن عبارت از ثبت تولد محلی میباشد. در هر دو حالت شما باید اسناد ذیل را با خود داشته باشید : یک تصدیق خط تولد از شفاخانه مربوطه و ترجمه آن، یک سند هویت برای هر کدام از والدین و ترجمه آن و در صورت لزوم ثبوت از تابعیت فرانسوی یکی یا از هر دوی والدین فرانسوی (مثلاً کارت ملی هویت، کارت قنسلی، کتاب ثبت خانواده).

ازدواج
JPEG

شما قصد ازدواج در افغانستان را دارید؛ بخش قنسلی اولتر از همه تبریکات نیک اش را به شما تقدیم داشته و یک زندگی پر از نشاط و سعادتمند برایتان آرزو مینماید. با وجود این، برای شما لازم است تا طی مراحل قانونی را چه پیش از ازدواج و چه بعد از ازدواج انجام دهید. هدف از این کار این است تا ازدواج شما توسط مقامات فرانسوی به رسمیت شناخته شود.

شما تا هنوز ازدواج نکرده اید : این یک کار داخل چوکات قانونی میباشد و مراحل رسمی بعد از ازدواج سریع خواهند بود؛ شما قبلاً ازدواج نموده اید : این کار بیرون از چوکات قانونی انجام شده پس ترتیب دوسیه و ثبت آن طولانی تر خواهد بود. بدین ملحوظ لازم است تا پروسیجر مناسب برای تمام این کار انجام پذیرد و معلومات مزید را میتوان با باز نمودن سند ذیل بدست آورید :

شما قرار است در افغانستان ازدواج کنید (لینک پی دی ایف)

PDF - 83.1 kb
vous allez vous marier en Afghanistan
(PDF - 83.1 kb)

وفات

بعد از وفات، هویت شخص متوفی باید هر چه زودتر ثبت گردد.
فقط ارائه تصدیق خط وفات، اسناد هویت فرانسوی شخص متوفی، سند وفات افغانی همچنان سند طبی درین رابطه، کافی خواهند بود.

تاریخ نشر 07/11/2013

قسمت بالایی صفحه