آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) از برنامه توسعهء دهات در ولایات بامیان و وردک حمایت می کند. [fr]

آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی) از سال ۲۰۱۳ به اینسو از برنامه توسعهء دهات در مناطق کوهستانی مرکز افغانستان، که در آنجا سه موسسه فرانسوی ذیدخل بوده و دست اندرکار اند، پشتیبانی می کند. این حمایتء آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.)، با تمویل مالی اهمی به مبلغ ۱۰ میلیون یورو صورت می پذیرد.

هدف از اجرای این برنامهء توسعه دهات و با درنظرداشت زاویهء کاری ادغامی استوار بر تجارب و کارشناسی یک کُنسُرسیوم متشکل از سه انجمن فرانسوی، یعنی انجمن های "ژِیرِس"، "مدیرا" و "همبستگی های بین الملل"، بهبود ابزار معیشت و شرایط زندگی مردم ولایات بامیان و وردک است.

JPEG

برنامه متذکره بواسطهء چهارعنصر تشکیل دهنده مرعی الاجرا می گردد :
- انکشاف پایدار زراعت و مالداری ؛
- کارآیی انرژی حرارتی در بخش اماکن رهایشی ؛
- مدیریت دوامدار منابع طبیعی، بخصوص مدیریت آب و علفچرها ؛
- تولید و انتقال دانش یا آموخته ها و همچنان گفتمان قانونی.

JPEG

در یک چنین چهاچوبی، اهداف برنامه متذکره همانقدر که کثیر است، بُلند پروازانه نیز می باشد. در زمره آنها، می توان از چند هدف در اینجا نام برد : ارتقای سطح زندگی خانواده ها و توانمند ساختن جوامع در راستای پیروزی شان بر نابسامانی ها و مصائب، تأمین دسترسی به منابع طبیعی و تضعیف تخریب و فرسایش این منابع ؛ حمایت از انکشاف اقتصادی و ترویج دانش یا آموخته ها و کارکرد خوب.

جهت دریافت معلومات بیشتر در مورد فعالیت های آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) در افغانستان :

http://www.afd.fr/home/pays/asie/ge...

GIF

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه