آژانس انکشافی فرانسه در افغانستان [fr]

1- اعضای کاری

یک نمایندگی آژانس انکشافی فرانسه در در تابستان سال 2009 بازگشایی گردید. متعاقباً یک تفاهمنامه تاسیس گروپ آژانس انکشافی فرانسه به امضا رسید. تیم کاری متشکل از یک رئیس، یک معاون و دو کارمند محلی میباشد.

2- فعالیت آژانس انکشافی فرانسه برحسب بودجه خود آژانس برای افغانستان

بنابر شمولیت افغانستان منحیث ساحه اولویت برای همبستگی یا ZSP در سال 2004 آژانس انکشافی فرانسه وادار به تعهد 82 ملیون یورو به مثابه کمک مالی بین سال های 2005 و 2012 به این کشور گردید. این کمک مالی عمدتاً در بخش های زراعت و انکشاف دهات و صحت اختصاص یافت. اخیراً در سالهای 2011 و 2012 تعهد کمک به بخش آب متمرکز گردید. همچنان آژانس انکشافی فرانسه موسسات غیر دولتی فرانسوی که اکثریت شان از زمان طولانی در افغانستان حضور دارند، را نیز حمایت مینماید.

• زراعت و انکشاف دهات – (32 ملیون یورو تعهد شده، 16 ملیون آن به مصرف رسیده). هدف از پروژه هایکه درین بخش توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری راه اندازی گردیده عبارت از ایجاد منابع آذوقه رسان و درآمد امدادی بوده تا در شکل دهی کوپراتیف های زراعتی مساعدت نماید. در افغاستان، سکتور زراعتی حد اوسط %30 درآمد ناخالص داخلی (بدون از تریاک) را احتوا نموده و بیشتر از %70 مردم فعال کشور در زراعت مشغول میباشند.

• صحت - (28 ملیون یورو تعهد شده، 10 ملیون آن به مصرف رسیده). یک پروژه جمع آوری خون از سال 2006 بدینسو توسط وزارت صحت راه اندازی گردیده و در اخیر سال 2013 ختم میگردد. بُعد دیگر کاری عمدتاً در همکاری با شبکه انکشافی آغا خان در بخش صحت مادر و طفل و حمایت از انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال در کابل مختص میباشد.

• آب - (16 ملیون یورو تعهد شده، مذاکره بالای موافقتنامه در حال جریان میباشد). این یک بخش جدید کاری بوده که در حال حاضر هدف آن تمرکز بالای دسترسی به آب آشامیدنی در شهر کابل میباشد. یک کمک اولی به ارزش 9 ملیون یورو و کمک دومی به ارزش 7 ملیون یورو هر کدام به ترتیب در ماه های دسامبر سال های 2011 و 2012 برای یک برنامه دارای چندین اهدا کننده جهت توسعه شبکه آب رسانی پایتخت، تعهد گردید. شبکه آب رسانی فعلی به مشکل نیازمندی %10 نفوس شهر را مرفوع میسازد.

• پروژه های موسسات غیر دولتی (FISONG + DPO) - (4.5 ملیون یورو تعهد شده، 3 ملیون آن به مصرف رسیده). در حدود ده موسسه غیر دولتی توسط آژانس انکشافی فرانسه عمدتاً در بخش های انکشاف دهات و سکتور های اجتماعی حمایت میشوند.
• دیگر بخش ها - (2 ملیون یورو تعهد شده، 1.5 ملیون آن به مصرف رسیده). این بخش ها عبارتند از 1) پرداخت های متنوع مطالعاتی، قرضه اعتباری با رقم مفاد بسیار اندک به یک مرجعه قرضه دهی کوچک یعنی اولین بانک قرضه های کوچک یا First Micro Finance Bank تعهد گردیده است.

3- فعالیتها بر حسب بودجه و تصمیم دولت فرانسه

در سال 2009 طبق تصمیم رئیس جمهور، فرانسه کمک ملکی اش به افغانستان در ساحات که تحت مسوولیت عساکر فرانسوی بود افزایش داد، این ساحات شامل 3 ولسوالی ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی ولایت کابل میباشد. درین زمینه، وزارت امور خارجه طی سالهای 2009، 2010، 2011 و 2012 پول اضافی را به آژانس انکشافی فرانسه سپرد تا پروژه ها در ساحات متذکره را به ارزش تقریباً 16 ملیون یورو در سال که مجموع آن به 63 ملیون یورو میرسد راه اندازی نماید. تطبیق کنندگان توسط وزارت امور خارجه انتخاب میشوند. آژانس انکشافی فرانسه مسوولیت تمویل این پروژه به نمایندگی و از حساب دولت فرانسه را به عهده دارد.

• پروگرام کاپیسا سروبی 2009 - (16.5 ملیون یورو تعهد شده، تمام این مبلغ به مصرف رسیده). این پروگرام در برگیرنده پروژه های بخش زراعتی، سهمگیری در برنامه همبستگی ملی (انکشاف اجتماعی) و احیای مجدد لیسه های فرانسوی شهر کابل میباشد.

• پروگرام کاپیسا سروبی 2010 - (16 ملیون یورو تعهد شده، 13 ملیون به مصرف رسیده). این پروگرام 4 بخش را شامل میباشد: زراعت، برق رسانی در دهات، معارف و صحت. این پروگرام باید در ماه جون سال 2013 به اختتام برسد.

• پروگرام کاپیسا سروبی 2011 - (15.5 ملیون یورو تعهد شده 4.7 ملیون این مبلغ به مصرف رسیده). این پروگرام 4 بخش را شامل میباشد: زراعت، برق رسانی در دهات، معارف و صحت، اکثریت قرارداد ها به امضا رسیده اند.

• پروگرام کاپیسا سروبی 2012 - (15.9 ملیون یورو تعهد شده، 15.9 ملیون باید پرداخت شوند). این پروگرام 3 بخش را شامل میباشد: زراعت، برق رسانی در دهات و صحت. این پروگرام به تاریخ 8 ماه نوامبر سال 2012 تعهد شد و مذاکره روی توافقنامه در حال جریان میباشد.

4- فعالیت PROPARCO (همکاری با سکتور خصوصی) در افغانستان

این یک بخش از آژانس انکشافی فرانسه است که سکتور خصوصی را تمویل مینماید. PROPARCO در افغانستان نیز روی کار گرفته شده است. PROPARCO سه قرضه پی در پی که مجموع آن به 40 ملیون دالر میرسد به شرکت Telecom Development Company Afghanistan که نام تجارتی آن روشن یا شرکت شماره اول تیلیفون مبایل در افغانستان و ملکیت بنیاد آغا خان میباشد تعهد نموده بود و تمام این مبلغ به مصرف رسیده است.

تاریخ نشر 05/11/2013

قسمت بالایی صفحه