آموزش دوامدار استادان فرانسوی در افغانستان [fr]

در چوکات آموزش دوامدار استادان فرانسوی، پروژه حمایت از تدریس فرانسوی در افغانستان (سیفا 2) خانم ایمانویل دیل نویسنده میتود زبان Alter Ego را از 9 الی 20 نوامبر 2012 را دعوت نمود. این میتود در دیپارتمنت فرانسوی پوهنتون کابل و در انستیتوت فرانسوی افغانستان مورد استفاده میباشد.
در جریان این دو هفته، نویسنده نامبرده در صنوف تدریس فرانسوی سهیم شده و در ختم آن با هر استاد گفتگو نموده و مشورتهای انفرادی و مناسب با شیوه تدریس آنها ارائه نمود. نامبرده خودش نیز درسهای را ارائه نمود که توسط همین استادان مشاهده گردید. در اخیر، وی چندین ورکشاپ پیداگوژیکی را برگزار نمود که در جریان آن اشتراک کننده ها، استادان افغانی همچنین همکاران رضاکار بین المللی پروژه سیفا 2 و پروژه حمایت از لیسه های استقلال و ملالی توانستند در رابطه به مسایل اصول تدریس زبان فرانسوی که در جریان کار شان با آن مواجه اند، تبادل نظر نمایند.
این فعالیت آموزشی تیم استادان را در فراگیری میتودهای جدید کاری کمک نمود تا آنها بتوانند آنرا چه در تدریس شان استفاده کنند و چه در مرجع آموزشی مربوطه شان جا دهند.

تاریخ نشر 25/11/2013

قسمت بالایی صفحه