آلمان – اشتراک هَرلِم دِزیر در کنفرانس همکاری های فرامرزی فرانسه – آلمان (همبخ، ۵ – ۶ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۶ – ۱۷ حمل ۱۳۹۶)

آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپا و منشی عمومی همکاری فرانسه – آلمان، بتاریخ ۵ و ۶ اپریل ۲۰۱۷(۱۶ و ۱۷ حمل ۱۳۹۶)، در کنفرانس همکاری های فرامرزی میان فرانسه و آلمان که در منطقهء رِنانی – پالاتینا واقع در کشور آلمان دایر گردید؛ اشتراک ورزید.

JPEG

این ملاقات علاوه بر اجماع دو حکومت، مناطق سرحدی فرانسه (شرق بزرگ) و آلمان (رِنانی – پالاتینا، سار، بد- ویرتمبِرگ) و همچنان جمیع فعالان محل را شریک گفتمان نمود.

این سومین کنفرانس فرامرزی میان فرانسه و آلمان موضوعات اصلی همکاری فرامرزی ما را بشمول کاریابی، همکاری در بخش تعلیمات مسلکی و فراگیری، توسعهء حمل و نقل، همکاری در عرصه های دیجیتالی، فرهنگی، تحصیلات عالی، زیست محیطی و صحی، مطمح جر و بحث مذاکره کنندگان قرار داد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/allemagne-participation-de-harlem-desir-a-la-conference-sur-la-cooperation

تاریخ نشر 10/04/2017

قسمت بالایی صفحه