آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در بَتَکلان پاریس، محل یادبود از قربانیان اعمال دهشت افگنی 13 نوامبر، اکلیل گُل گذاشت. [fr]

از تاریخ 15 الی 18 دسامبر 2015 (از 24 تا 27 قوس 1394)، آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان کشور با معیت دگروال سیلوَن لَنییل اتاشه امنیت داخلی بخش امنیت داخلی سفارت، سفری به فرانسه داشت. موصوف ضمن دید و وادید های دیگر، با وزیر داخله فرانسه ملاقات نمود و با مشارالیه گفتگوی در مورد معضل پناهجویان افغان در خاک فرانسه انجام داد.

JPEG

آقای عالمی بلخی در جریان عزیمت اش خواست تا به بَتَکلان محل نمادین سوءقصد های 13 نوامبر 2015 در پاریس برود و حین رسیدن بدانجا، قبل از گذاشتن یک اکلیل گُل از جانب حکومت و مردم افغانستان بخاطر بیادبود از قربانیان اعمال تروریستی مذکور، ادأی احترام نمود.

تاریخ نشر 11/01/2016

قسمت بالایی صفحه