آقای رِژیس کوچِت سفیر اسبق فرانسه در افغانستان [fr]

محترم آقای رِژیس کوچِت سفیر پیشین فرانسه در افغانستان (2005 - 2008)، هیئت اسبق در روابط با جامعه مدنی و مشارکت مربوط به ریاست عمومی جهانی سازی، چند روزی از دورهء بازنشستگی جدیداش را از تاریخ 2 الی 9 ماه جون 2015 (12 تا 19 جوزا 1394)، در کابل سپری نمود.

با استفاده از عزیمت و اقامت اخیراش در اینجا، با تعدادی از انجمن های فرانسوی فعال در افغانستان ملاقات کرد ؛ از انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMFE) و بخشِ خدمات جدید آن بازدید بعمل آورد و در کتابخانهء هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (DAFA) کار و مطالعه نمود.

محترم آقای رِژیس کوچِت عملاً بالای یک برنامهء جدید ادبی دربارهء افغانستان و آندره مالرو، نویسنده شهیر و وزیر اسبق امور فرهنگی فرانسه که در دههء سی قرن بیست میلادی در افغانستان سفر کوتاهی داشت، کاوش و تحقیق می نماید. بازدید کوتاه مدت اندره مالرو، شخصیت متفکر، ادبی و سیاسی فرانسه از سرزمینء افغان ها، تاثیرء خاص و ژرفی در حیات و آثار وی گذاشت.

آقای کوچِت در چهارچوب محافلء"شنبه های کابل" یا (Les samedis de Kaboul)، در موضوع مورد پژوهش اش، با درنظرداشت تجارب عمیق سیاسی، دیپلوماتیکی و بشری موصوف، کنفرانس خیلی دلچسپ و استادانه ای در مقر سفارت فرانسه دایر نمود. قابل یادآهانی می باشد که گردهمایی ها و فعالیت های فرهنگی تحت نام "شنبه های کابل"، از جانب سفیر فرانسه در افغانستان پیشکش می شود.

تاریخ نشر 06/07/2015

قسمت بالایی صفحه