آقای رِمی رییو بحیث رئیس عمومی آژانس انکشافی فرانسه مقرر گردید [fr]

دراثر پیشنهاد موَرخ ۲۷ اپریل ۲۰۱۶ (۸ ثور ۱۳۹۵) رئیس جمهور فرانسوا هولاند به شورا و بعد از اخذ آرای مثبت و قاطع وکلای مردم و با اکثریت آرای سناتوران، آقای رِمی رییو ۴۶ ساله که معاون منشی عمومی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بود، از طرف شورای وزرأ بتاریخ ۲۵ می ۲۰۱۶ (۵ جوزا ۱۳۹۵) بحیث رئیس عمومی آژانس انکشافی فرانسه تعیین گردید. آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) یک نهاد عامه صنعتی و تجارتی بوده و مسئولیت توسعهء ممالک جنوب و فرا ابحار را بعهده دارد.

آقای رِمی رییو یازدهمین رئیس عمومی آژانس انکشافی فرانسه است و وظایف محوله خویش را بتاریخ ۲ جون ۲۰۱۶ (۱۳ جوزا ۱۳۹۵) در مقام رهبریت این نهاد بدوش خواهد گرفت.

JPEG

آقای رییو در ماه جون ۱۹۶۹ میلادی در نویی – سور – سِن پاریس متولد گردیده، شاگرد اسبق مکتب عادی عالی سرک دولم، علوم سیاسی و مکتب ملی اداره فرانسه می باشد. نامبرده اصلاً تاریخدان، شاگرد سابق اَلن کوربَن و پییر نورا و مشاور استاد در محکمهء محاسبات است و در طول زندگی مسلکی اش، بنوبه مسئولیت های در فرانسه و وظایفی را در راستای خدمت به انکشاف و افریقا انجام داده است.

آقای رییو در سن ۲۶ سالگی حین یک دورهء کارآموزی مکتب ملی اداره در کشور بِنین و بعداً با مبارزه بنفع ارتقای هماهنگ ساختن حق داد و ستد و تجارت در افریقا، با این قاره آشنایی حاصل می کند. موصوف مجذوب قارهء افریقا شده و طی دوران طولانی مسلک اش، روابط مستحکمی را در آنجا بوجود می آورد و در عرصهء تعاملات توسعه به مهارت شناخته شده ای نایل می آید. از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۰۷ و متعاقباً از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۲ در نهاد خزانه عامه اجرای وظیفه نموده، بخصوص در عصری سازی همکاری پولی با کشورهای افریقایی عضو حوزهء فرانک شرکت ورزیده و در حل بحران کشور ساحل عاج و در قرار دادن مسئلهء زیربناها و انکشاف در قلب اجندآی بین المللی گروپ ۲۰ سهم بارز می گیرد. وی در آن فُرصت مدیر آژانس انکشافی فرانسه و شعبهء "پروپارکو" این سازمان بود.

آقای رِمی رییو برعلاوه در سالیان ۱۹۹۷ و ۲۰۰۴ مأموریت های نظارت و تفتیش را در بخش های انرژی و محکمهء محاسبات بسر رسانید. نامبرده از سال ۲۰۰۰ الی سال ۲۰۰۲ در وزارت امور داخله فرانسه با کابینهء دانیل وَیان وزیر داخله بخصوص مسئول بودجه و گذار واحد پولی به یورو بود. نامبرده از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۰ نیز بحیث مدیر شرکت ها، مسئول سکتورهای حمل و نقل و رسانه ها، سهیم در شورای اداری کمپنی های مختلفی چون، ("اس.ان.سی.اف."، "ار.آ.تی.پی."، "ای.دی.پی."، "رونو"، "فرانس تلویزیون ها"، "فرانس میدیا موند"، "ارتی" و بندر بزرگ بحری هاور) در آژانس سهامی دولت منصوب شد.
در سال ۲۰۱۲ بحیث رئیس کابینهء وزیر اقتصاد، مالیه و تجارت در زمان پییر موسکوویسی، در تعریف دوبارهء روابط میان قارهء افریقا و فرانسه و در عملکردهای ژاک اتالی در قسمت فرانکوفونی اقتصادی سهم فعالانه گرفت. دو سال بعد، لوران فابیوس وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی مشارالیه را به سمت معاون منشی عمومی "کیِ دورسی" یا وزارت امورخارجه فرانسه، خاصتاً بحیث مسئول مسائل اقتصادی گماشت و در کنار وزیر یادشده، بخش مالی مذاکرات در مورد کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در پاریس یا "کوپ ۲۱" را رهنمونی کرد.

بعد از اعلام رئیس جمهور در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ در بارهء راه اندازی مجدد سیاست توسعوی فرانسه از ورای تزیید تمویل مالی به ۴ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۰ جهت رسیدن به ۵،۱۲ میلیارد یورو تعهدات سالانه (از آنجمله ۵ میلیارد یورو بسود اقلیم تخصیص داده شده است)، آقای رییو مسئول مأموریت ترسیم تصویر قبلی از یک راهکار تقرب میان آژانس انکشافی فرانسه و صندوق امانت گذاری می گردد. نزدیکی اورگان های مذکور باید فرانسه را برای مقابله با چالش های فراروی اهداف انکشاف پایدار مجهز به ابزار موَثری سازد.

آقای رییو شخص معتقد و حامی مذاکره است ؛ به سطوح مرتفع مرکزی فرانسه، خاصتاً به "کورِز و لا لوزِر" زیاد دلبستگی دارد و در آنجا با همسر و سه کودک اش اکثراً اقامت می گزیند.

سخنی چند در مورد آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی)

آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی) یک نهاد مالی عامه بوده و سیاست تدوین یافته حکومت فرانسه در قبال مبارزه علیه فقر و تشویق انکشاف مستمر را تطبیق می کند. این آژانس رسمی با اتکا به شبکه دارای ۷۵ دفتر، در چهار قاره حضور دارد و این ساختار پروژه های را که به شرایط زندگی مردم بهبود بخشیده، رشد اقتصادی را حمایت کرده و از کرهء زمین محافظت بعمل می آورد ، تمویل نموده و همراهی می کند. در سال ۲۰۱۵ آژانس انکشافی فرانسه مبلغ ۳،۸ میلیارد یورو را برای تمویل پروژه ها در کشورهای در حال انکشاف و به نفع سرزمین های ورای – بحر تخصیص داد.

جهت دریافت معلومات مزید در مورد فعالیت های آژانس انکشافی فرانسه در افغانستان، اینجا کلیک کنید :

http://www.afd.fr/home/pays/asie/ge...
GIF

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه