آقای داوید مارتینون، سفیر جدید جمهوری فرانسه اعتمادنامه خویش را به محترم محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم نمود- (کابل، ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ / ۲۵ قوس ۱۳۹۷) [fr]

بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۵ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر جدید جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان بعد از معاینه قطعه تشریفات گارد ریاست جمهوری، اعتمادنامه خویش را طی مراسم تشریفاتی در قصر ریاست جمهوری – ارگ، به جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهور و در حضورداشت آقای صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم نمود

JPEG

طی این دیدار و مشافهه رسمی و دوستانه، سفیر کبیر جمهوری فرانسه بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی، ... و دوستی و اساسات احترام متقابلی که تقریباً از یک قرن بدینسو میان کشورهای افغانستان و فرانسه وجود داشته و تحکیم یافته است، تأکید ورزید. ذوات بُلند پایه فوق الذکر درمورد گسترش روابط حسنه و تعمیق همکاری ها میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان که منبعد بر مبنی معاهدهء دوستی و همکاری مورخ ۲۱ اکتوبر سال ۲۰۱۲ میلادی (۳۰ میزان سال ۱۳۹۱ هجری شمسی) مرعی الاجرا می گردد، بحث و تبادل نظر نمودند.

JPEG

تذکار باید داد که اعتمادنامه یک سند رسمی ای محسوب می گردد که رئیس دولت یا حکومت آن را نخست توشیح نموده و متعاقباً به سفیر منصوب خویش می سپارد تا موصوف این صحیفه دولتی را شخصاً بحضور رئیس دولت یا حکومت کشور میزبان رسانیده و تقدیم بدارد. پذیرش یا تسلیمی سند مذکور طی تدویر یک مراسم تشریفاتی از سوی کشور میزبان، به انتصاب و اعتبار سفیر جدیدالتقرر رسمیت می بخشد.

JPEG

این تاریخ مواصلت سفیر به سرزمین افغانستان بود که نظم و ترتیبات مراسمی تشریفاتی تقدیم اعتمادنامه سفیر را تعیین و مشخص کرد. قبل از برگزاری مراسم یادشده، سفیر منصوب از سوی حکومت متبوع اش که اما تا هنوز از کشور میزبان رسماً مراتب قبولی و توثیق را نصیب نشده بود، جواز تقاضای حضوریابی را نزد رئیس دولت یا حکومت و همچنان نزد روئسای مجلسین شورای ملی نداشت، ونه هم مصاحبه های در پیوند با وظیفه محوله اش را انجام داده می توانست. ولی تا هنگام موعود، سفیر جدیداً منصوب فقط در داخل سفارتخانه فرانسه در کابل وظایف خویش را عهده دار گردیده و به پیش می بُرد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه