آقای تیئری ماریانی وکیل منتخب فرانسوی های مستقر در خارج، به کابل سفر نمود. [fr]

آقای ماریانی وکیل منتخب، از تاریخ ۱۲ الی ۱۵ فبروری ۲۰۱۶ (از ۲۳ تا ۲۶ دلو ۱۳۹۴)، سفر کاری را در کابل انجام داد.

آقای تیئری ماریانی ازحوزهء یازدهم انتخاباتی، نمایندهء منتخب فرانسوی های مستقر در خارج از فرانسه است ؛ این حوزهء یازدهم بخصوص افغانستان را احتوأ می کند. یادآور باید شد که نامبرده از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۰ نماینده خاص فرانسه در امور افغانستان و پاکستان بود و اکنون عضوء کمیسیون امور خارجه شورای ملی فرانسه می باشد.

شام شنبه ۱۳ فبروری (۲۴ دلو)، ضیافتی به افتخاراش در مقر سفارت فرانسه برپا گردید تا موصوف بتواند با مجتمع کوچک فرانسوییان در کابل ملاقات نموده و با هموطنان حاضر ما در دعوت گفتگو نماید.

JPEG

آقای ماریانی طی سفراش خاصتاً با آقای حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، آقای سلیمان کاکړ، معاون شورای امنیت ملی و همچنان با نمایندگان جامعه بین المللی در کابل، در زمره آنها با نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد و سفیر اتحادیهء اروپا بحث و گفتگو نمود.

JPEG

JPEG

برعلاوه، آقای ماریانی از قرارگاه ها و اماکن مختلف فرانسوی در کابل بازدید بعمل آورد، و هکذأ در مراسم اعطأی مدال به تعدادی از کارکنان انستیتیوت فرانسه در افغانستان شرکت ورزید.

JPEG

درچوکات این بازدید پارلمانی، هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان، فُرصت یافت تا خطوط اساسی فعالیت اش را، اعم از عملکردهای گذشته و امروزی در راستای خدمت به میراث تاریخی افغانستان، به آقای تیئری ماریانی ارائه نموده و بعضی از کارها و برنامه های در حال تطبیق را نیز به وی معرفی کند.

JPEG

یک بازدیدی از انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال برای آقای تیئری ماریانی این زمینه را مساعد ساخت تا از کارکردهای قابل قدری که روزانه در این نهاد طبی عالی صورت می پذیرد، آگاهی حاصل نماید. انستیتیوت طبی مذکور از سوی سفارت فرانسه، بنیاد آغا خان و موَسسه فرانسوی بنام "زنجیر امید" پشتیبانی می شود.

JPEG

آقای تیئری ماریانی بالاخره با مسئولین عمده سفارت فرانسه در کابل، جهت بازنگری و درک دقیقتر از تعاملات و دورنماهای حضور فرانسه در افغانستان، گفت و شنودی انجام داد.

جهت دریافت معلومات مزید در رابطه با کار پارلمانی آقای تیئری ماریانی، وکیل منتخب فرانسوی های مستقر در خارج از فرانسه (حوزهء انتخاباتی یازدهم)، اینجا کلیک کنید :

http://www2.assemblee-nationale.fr/...

و در سایت رسمی موصوف : http://www.thierrymariani.com/

تاریخ نشر 17/02/2016

قسمت بالایی صفحه