آغاز کمپین یا کارزار بورس های تحصیلی حکومت فرانسه برای سال های 2015 – 2016 در پوهنتون کابل [fr]

نخستین جلسه معلوماتی دربارهء بورس های تحصیلی حکومت فرانسه در پوهنتون کابل دایر گردید.

با این نشست معلوماتی، کارزار بورس های تحصیلی فرانسه آغاز شد و بتاریخ 31 جنوری 2016 اختتام خواهد یافت. در نشست یادشده، محصلین پوهنتون از روند و ارائه اسناد و دلایل موجه جهت پیگیری تحصیلات در فرانسه آگهی حاصل نمودند. اولین گِردهمایی کارزار بورس های تحصیلی با مطرح شدن بخش سوالات و جوابات حاضرین، بخصوص در قسمت جوانب مختلف کیفیت زندگی در کشور فرانسه، به پایان رسید.

تدویر سه جلسه دیگری در طول کارزار توسعه و آگهی یابی از بورس های تحصیلی در فرانسه، مدنظر گرفته شده است.

JPEG

تاریخ نشر 19/11/2015

قسمت بالایی صفحه