آغاز کار برنامهً توسعه دهات کوه های مرکز افغانستان [fr]

JPEG

از تاریخ 12 الی 14 اکتوبر 2014 مصادف 20 الی 22 میزان 1393، سفیر فرانسه و معاون رئیس آژانس فرانسوی انکشاف به ولایت بامیان سفر کردند تا در شروع کار برنامه توسعهً دهات کوه های مرکز افغانستان سهم گیرند. این پروژه ای 10 میلیون یورویی مکملآ از سوی آژانس فرانسوی انکشاف تمویل می گردد. این برنامه پنج ولسوالی را در دو ولایت کشور تحت پوشش خود قرار می دهد: یعنی ولسوالی های سیغان، کهمرد و یکاولنگ ولایت بامیان و ولسوالی های حصه اول بهسود و مرکز بهسود ولایت میدان-وردگ. برنامهً متذکره بوسیله سه موسسه یا انجوی فرانسوی "جی.ای.آر.ای.اس"، مدیرآ و سولیداریتی یا همبستگی بین المللی که تجربهً طولانی در افغانستان و در منطقه دارند، تطبیق می گردد. موسسآت فوق الذکر یک کٌنسرسیم یا ساختار مشترکی را جهت داشتن یک رویکرد ادغامی جامع، تشکیل داده اند.
این طرح در واقعیت بازگوی ترکیب دادن ناب رویکردهای مختلف است : یعنی انکشاف متداوم زراعت و مالداری، همچنان کارایی انرژی، اقتصاد انرژی و حرارت در مساکن و مدیریت مستمر منابع طبیعی را محک نظر خود قرار می دهد. یک توجه خاصی به گفتگو با مقامات ولایتی، ولسوالی ها و با گروه های اجتماعی مبذول خواهد گردید. بدینگونه طرح مذکور سطح زندگی و استطاعت در مقابل مصائب مردمی بهره مند شده از برنامه های توسعه دهات را ارتقا داده و همچنان آنها را در سازگاری با تغییر اقلیم کمک می کند ؛ مسئله تغییر اقلیم موضوع بحث کنفرانس بین المللی "کوپ 21" موَرخ برج دسامبر 2015 که در پاریس دایر می گردد، می باشد.
مراسم ارائه و آغاز کار پروژه با حضور داشت هیئتی که از کابل مواصلت نموده بود، مقامات ولایتی و فعالان عمده انکشاف در منطقه برگزار شد. سفیر و معاون رئیس آژانس فرانسوی انکشاف، برعلاوه ملاقات های با معاون والی، رئیس شفاخانه ولایتی و با مسئول دفتر "مانوا" داشتند. آنها در اخیر از ساحه ای حفریات باستانی که فعلآ کاراش بواسطه هیئت باستانشناسی فرانسوی در افغانستان پیش برده می شود، بازدید کردند. بامیان در سال 2015 بحیث مرکز فرهنگی انجمن همکاری ممالک جنوب آسیا یا "سارک" انتخاب شده است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه