آغاز کارزار "هی فورشی" در افغانستان [fr]

بروز دوشنبه ۲۵ جنوری ۲۰۱۶ (۵ دلو ۱۳۹۴)، کارزار جهانی زیر نام"هی فورشی" در افغانستان با حضورداشت تعداد کثیری از فعالان حقوق زن، زنان افغان ورزشکار در بخش دو ومیدانی و نمایندگان جامعهء بین المللی، آغاز شد.

در این گردهمآیی اتاشه امور بشردوستانه سفارت فرانسه حاضر بود و بدین منوال، پشتیبانی ما از ابتکار ملل متحد به نفع حقوق زنان و وابستگی کشور ما در قبال این داعیهء جهانی تسجیل یافت.

JPEG

در اینجا، به سایت "هی فورشی" مراجعه نمایید : http://www.heforshe.org/en

کارزار "هی فورشی" یک رُکن بارز تحریک همبستگی بین المللی برای تساوی جنسیتی است. این کارزار در افغانستان بواسطهء سازمان ملل متحد برای زنان پیاده گردیده و تحت شعار "یک مرد شجاع به نفع زن می ایستد"، در سرتا سر کشور پخش خواهد شد.

JPEG

جهت دریافت معلومات بیشتر در زمینه : http://asiapacific.unwomen.org/en/n...

کمیتهء ملی اولمپیک افغانستان در کامپاین "هی فورشی" جهت مساعدت و سهولت بخشیدن به حضور زنان در داخل تحریک ملی ورزش، سهم فعال دارد.

JPEG

نمایندهء کمیته ملی اولمپیک با حضور تعدادی از زنان ورزشکار دو ومیدانی در کناراش، اهمیت دسترسی زنان را به ساحاتی که اکثراً به مردان اختصاص دارد، تذکار داد و خاطر نشان ساخت که با وجود مشکلات و کندی های هنوز پابرجا، چندین تیم ورزشی اناث در افغانستان عرض اندام نموده است. این اجرای زنانه ورزش برخوردار از حمایت می باشد ؛ بدیهاً این پشتیبانی هنوز شکننده بوده، ولی موازی با پخش اش می توان اذعان داشت که در ثابت ساختن خود راسخ قدم بر می دارد.

تاریخ نشر 07/02/2016

قسمت بالایی صفحه