آغاز پیمان مشارکت بین المللی علیه مصونیت و معافیت از استعمال اسلحه کیمیاوی (۲۳ جنوری ۲۰۱۸ / ۳ دلو ۱۳۹۶)

از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) بدینسو، ساختارهای تحقیقات بین المللی، مطبوعات و سازمان های غیر حکومتی وقوع چندین صد حمله کیمیاوی را گزارش داده اند. حدوداً ۰۰۰ ۱۴ نفر احتمالاً در معرض پخش مواد زهری و کشنده قرار گرفته، و چندین صد تن دیگر در اثر بکارگیری از آن به کام مرگ فرو رفته اند. تکرار این نوع حملات بطور نگران کننده ای میثاق منع رجوع به اسلحه کیمیاوی را زیر پرسش برده است.

JPEG

جمهوری فرانسه نمی پذیرد که جامعترین نظم عدم پخش بدون مسئولیت پذیری و قبول عواقب وحشتناک آن، زیر سوال واقع شود. بدین منظور، یک پیمان مشارکت بین المللی علیه معافیت و مصونیت از استعمال اسلحه کیمیاوی پیشنهاد می گردد. ۲۹ دولت بروز سه شنبه ۲۳ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (۳ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی)، جهت به عهده گرفتن ابلاغیه مشترک اصول و اشتراک در کنفرانس افتتاحیه پیمان مشارکت، در شهر پاریس حضور خواهند داشت.

(...)

کی ها در پیمان مشارکت سهم می گیرند ؟

۲۹ دولت جهان در کنفرانس مربوط به آغاز پیمان مشارکت بین المللی علیه مصونیت و معافیت از بکارگیری اسلحهء کیمیاوی اشتراک خواهند ورزید. دول فوق بر مبنی یک اطلاعیهء بنیادین در راستای مبارزه با معافیت و حفظ ساختار امنیت بین المللی، تعهد سیاسی خواهند سپرد. این گروه موسس باید بسط یابد، زیرا اشتراک برای همه دولی که در مقابل همگان آماده بدوش گرفتن اساسات اعلام شده در اطلاعیه متذکره اند، باز خواهد بود. تمامی دولی که میثاق منع استعمال اسلحهء کیمیاوی (تا امروز ۱۹۲ دولت) را تصویب و توشیح نموده اند، از همین آلان دعوت به پیوستن با این معاهدهء مشارکت استند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/evenements-lies-au-desarmement-et-a-la-non-proliferation/evenements-lies-aux-armes-chimiques/article/armes-chimiques-mettre-fin-a-l-impunite-23-01-18

تاریخ نشر 21/01/2018

قسمت بالایی صفحه