آغاز پلان اقلیم (۶ جولای ۲۰۱۷ / ۱۵ سرطان ۱۳۹۶)

آقای نیکولا هولو، وزیر دولت، وزیر امور انتقال زیست محیطی و انسجام و یکپارچگی جمهوری فرانسه، جهت تسریع انتقال مسائل مربوط به انرژی و اقلیم، بروز پنجشنبه ۶ جولای ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۵ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی، مرحلهء آغاز تطبیق پلان اقلیم را گشود.

JPEG

هدف از این پلانی که در اثر تقاضای رئیس جمهور وصدراعظم جمهوری فرانسه تعبیه گردیده است، بسیج ساختن عموم حکومت طی ماه ها و سال های آینده در راستای تبدیل نمودن توافقنامهء پاریس به یک واقعیتی نزد فرانسوییان، برای اروپا و عملکرد دیپلوماتیک فرانسه است.

JPEG

توافقنامهء پاریس مصمم به حفظ دمای اقلیم تحت ۲ درجه سیلسیوس بوده و یک هدف بُلند پروازانه ای را تعیین نموده است که فرانسه را موظف می گرداند تا راه تطبیق آن را نشان دهد. کشور فرانسه با پلان اقلیم که گام آغازین آن بتاریخ ۶ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۱۵ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) از جانب آقای نیکولا هولا گشایش یافت، اجراآت عملیاتی توافقنامهء پاریس را سرعت بخشیده و بواسطهء شش محراق آتی اهداف مبتدی را خواهد گذشتاند :

- برگشت ناپذیر گردانیدن تعمیل توافقنامهء پاریس ؛
- آوردن بهبودی در زندگی یومیه همه فرانسوییان ؛
- گذاشتن نقطهء پایان به نیروهای فوسیلی و سپردن تعهد به خنثی سازی گاز کاربُن ؛
- موقف فرانسه بحیث نخستین کشور اقتصاد سبز ؛
- تشویق امکانات و توانمندی ساختارهای طبیعی و بخش زراعت ؛
- تشدید بسیج بین المللی در قسمت دیپلوماسی اقلیمی.

(...)

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2017-liees-au-dereglement-climatique/article/lancement-du-plan-climat-06-07-17

تاریخ نشر 10/07/2017

قسمت بالایی صفحه