آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح

ابلاغیهء سخنگو – (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی / ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی)

امروز، مذاکرات بین الافغانی صلح در شهر دوحه آغاز گردید.

روند صلح افغانستان باید به وجایب و الزامات عدلی و قضایی به نفع قربانیان جنگ و دهشت افگنی پاسخ دهد.

برعلاوه، فرانسه خیلی متوجه و متنبه خواهد بود تا روند مذکور ادغامی و فراگیر باشد، اشتراک عملی نسوان را تأمین و نهادهای جمهوریت و همچنان دستآوردهای مردم سالار درعرصهء حقوق بشر را از سال ۲۰۰۱ میلادی (سال ۱۳۸۰ هجری شمسی) بدینسو تضمین کند. جلسهء مورخ ۲۹ می سال ۲۰۲۰ میلادی (۹ جوزا سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) شورای اتحادیهء اروپا تذکار داد که حمایت سیاسی و مالی اتحادیهء اروپا از افغانستان خاصتاً مشروط به حرمتگزاری به این اصول کَلیدی است.

آنچنانیکه قطعنامهء شماره ۲۵۳۲ مورخ سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش بینی کرده و اذعان می دارد، تعمیل یک آتش بس بشردوستانه عاجل، وآنهم مضاف در حول و حوش مرض واگیر کُرونا – "کووید-۱۹"، یک امر بایا و حتمی بشمار می آید. محافظت از مردمان ملکی، بخصوص از زنان و اطفال، و اما نیز حراست از عمله و فعلهء طبی و کارکنان خدمات بشردوستانه باید یک اولویت مطلق محسوب گردد.

فرانسه درصورت تقاضای جوانب ذیدخل معضل، آمادهء اعطأی عون و مدد به روند صلح و پشتیبانی ازاین روند خطیر است. فرانسه در راستای تأمین صلح مردم افغانستان و توسعهء اقتصادی و اجتماعی این مملکت، خواهان پیگیری تعهداش درکنار شرکای افغان و بین المللی خویش است.

تاریخ نشر 12/09/2020

قسمت بالایی صفحه