آغاز سومین دور"شب مفکوره ها" در وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ" (۲۵ جنوری ۲۰۱۸ / ۵ دلو ۱۳۹۶)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ"، بمناسبت آغاز گشایش رویداد خاصی بروی جمیع علاقه مندان تفکر و تعقل و عام مردم، بروز پنجشنبه ۲۵ جنوری ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۵ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی مراسم سومین دور"شب مفکوره ها" را تحت عنوان "تخیل در قدرت" افتتاح خواهد کرد.

JPEG

خانم شیماماندا نگوزی ادیشی، مهمان افتخاری این مراسم

بدین مناسبت، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از خانم شیماماندا نگوزی ادیشی، نویسنده جوان نایجریایی ای که درمورد آثار و تعهدات اش بخصوص درراستای امر مساوات میان مردان و زنان و جایگاه ممالک افریقایی در پدیدهء جهان شمولی مجدداً توضیحات خواهد داد، مشایعت و پذیرایی بعمل خواهد آورد.

متعاقباً، حضار و اشتراک کنندگان در محفل دعوت به انجام گشت و گذاری در داخل هوتل وزیر امور خارجه فرانسه خواهند گردید.

ثبت نام جهت اشتراک در این رویداد اندیشه، سر از روز جمعه ۵ جنوری ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۱۵ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی شروع شد.

برگزاری"شب مفکوره ها" در سرزمین فرانسه و در سرتا سر جهان

محافل "شب مفکوره ها" که موازیاً در پنج قاره انسجام و تنظیم یافته است، در شهرهای ذیل برگزار می گردد : ازشهرهای داکار تا لوس انجلس با گذر از شهرهای بروکسِل، بیونوس ایرس، کتماندو، مارسای و پاریس ... .
جلسات "شب مفکوره ها" باعث انضمام سخنرانان تمامی افق و اقشار جوامع خواهد گردید : روشنفکران، پژوهشگران، هنرمندانی که دعوت شده اند تا بر محراق عنوان برگزیده شده امسال جر و بحث انجام دهند.
محلات فرهنگی و علمی کثیری فُرصت پیشنهاد رویکارهای شان را در پیوند با شکل و محتوای "شب مفکوره ها" حاصل نمودند : کتابفروشی ها، انجمن ها، پوهنتون ها، سازمان های غیر حکومتی، مکاتب، مراکز هنری، لابراتوارها ... .
برای دریافت برنامه متذکره در اینجا کلیک کنید :
https://www.lanuitdesidees.com/fr/about/

تجلیل از گردش و دوران مفکوره ها میان کشورها و فرهنگ ها، رشته ها و نسل ها : در اصل هر سال "شب مفکوره ها" دعوتی است برای آشنایی با جریانات و اخبار علم و دانش، گوش نهادن به مردان و زنانیکه اندیشه ها را در همه عرصه ها راه اندازی نموده و به پیش می برند و انجام تبادل نظریات درمورد تعاملات بزرگ عصرمان. زیرا، اندیشه یا پندار از مرزها عبور می کند، معهذأ تمامی اشکال نیکو و پسندیده پذیرفته می شود (مثلاً کنفرانس، تئاتر، دست آوردهای عالی، نمایش فیلم ها، کنسرت ... )، و معتبرترین جاها مانند غیر قابل انتظارترین اماکن با ارائهء تفسیر و تعبیر بدیع شان از عنوان مطرح شده، دعوت به پیوستن با جشن مذکور گردیده اند. با درنظرداشت فواصل زمانی دنیا، پژواک های "شب مفکوره ها" از ورای شبکه های اجتماعی پخش و نشر گردیده، و بدین ترتیب این شب خاص تفکر و تعقل مبدل به یک رخداد جهانی خواهد شد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2018/article/lancement-de-la-troisieme-edition-de-la-nuit-des-idees-au-quai-d-orsay-25-01-18#

تاریخ نشر 07/01/2018

قسمت بالایی صفحه