آغاز برنامهء"کوپ 21 - COP 21" : فرانسه برای اقلیم متعهد می شود [fr]

بروز پنجشنبه 10 سپتامبر 2015 مصادف به 19 سنبله 1394، فرانسوآ هولاند رئیس دولت فرانسه در حالیکه کمتر از 100 روز به اجلاس "کوپ 21 - COP 21" باقی مانده، رویدادی بنام "فرانسه برای اقلیم متعهد می شود. به پیش کوپ 21 - COP 21 !" را در کاخ "اِلیزه" ریاست نمود.

PNG

در راستای نمایش قدرت و اتحاد تیم "فرانسه"، این آمادگی ها یک مرحلهء نهایی عمده را می سازد که در آخرین خط مستقیم بصوب کنفرانس – پاریس – اقلیم (COP 21) در ماه دسامبر آینده قرار دارد.

JPEG

فرانسه بسطح بین المللی در آن نقش مقدم و بارزی جهت نزدیک ساختن دیدگاه ها و کوشش در ایجاد سهولت برای رسیدن به توافقات در سازمان ملل متحد و همچنان در اتحادیهء اروپا را دارد. یادآور باید شد که اتحادیهء اروپا دارای جایگاه اهمی در مذاکرات دربارهء تغییر اقلیم می باشد.

JPEG

وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه که ریاست "کوپ 21 - COP 21" را بدوش دارد، در این نشست سخنرانی کرد و به سوالات اشتراک کنندگان جوان پاسخ داد. تقریباً 400 نفر در مراسم رسمی آغاز کنفرانس – پاریس – اقلیم (COP 21) دعوت شده بودند. طی رویداد مذکور، چند لحظهء ماندگاری مدنظر گرفته شده بود، مانند ارائهء نخستین تصاویر محل یا سایت بورژهِ یا زمانِ معرفی تکت پُستی بمناسبت کنفرانس بین المللی دربارهء تغییر اقلیم (کوپ 21 -COP 21) در پاریس.

JPEG JPEG

تاریخ نشر 13/09/2015

قسمت بالایی صفحه