آغاز برنامهء "کتابخانه دیپلوماتیک دیجیتالی" (پاریس، ۱۲ مارچ ۲۰۱۸ / ۲۱ حوت ۱۳۹۶)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه درچوکات سیاست باز و ایجاد سهولت جهت دسترسی مردم به آرشیف های اش، با شعف و مسرت اعلام می دارد که درحضورداشت آقای موریس گووردو – مونتیین، منشی عمومی وزارت امور خارجه – "کیِ دورسیِ" و خانم لورانس انژِل، رئیسهء کتابخانه ملی فرانسه (بی.ان.اف.)، برنامهء"کتابخانه دیپلوماتیک دیجیتالی" را بروز دوشنبه ۱۲ مارچ ۲۰۱۸ میلادی (۲۱ حوت۱۳۹۶ هجری شمسی) آغاز کرد. این برنامه ویژه با مشارکت کتابخانه ملی فرانسه (بی.ان.اف.) تعبیه و آماده بهره برداری گردیده است.

JPEG

برنامهء "کتابخانه دیپلوماتیک دیجیتالی" که درچوکات نظم " گالیکا رقم سپید" توسعه یافته است، به همگان بطور رایگان قابل دسترس بوده و چندین هزار سند تاریخی را از ورای خط برقی ارائه می دارد. این کتابخانه ویژه زمینهء دسترسی به چندین هزار سند دیجیتالی شده وزارت امور خارجه و اسناد مربوط به "گالیکا" را که بخاطر اهمیت و ارزش تاریخی اش برگزیده شده است، فراهم می سازد : تاریخ دیپلوماسی، معاهدات، توافقنامه ها، میثاق ها، سرزمین های تحت الحمایه و صلاحیت های وظایف سیاسی فرانسه، نشرات رسمی خارجی و بین الحکومتی. کتابخانه متذکره منظماً غنی می گردد. این رویکار در تشکیل میراث دیجیتالی ملی کمک می کند.

JPEG

آغاز برنامهء "کتابخانه دیپلوماتیک دیجیتالی" پنجمین مشارکت "گالیکا رقم سپید" میان کتابخانه ملی فرانسه (بی.ان.اف.) و یک انستیتیوت فرانسوی توصیف می گردد.

برنامهء "کتابخانه دیپلوماتیک دیجیتالی" در چوکات یک همکاری وسیعتر میان وزارت اروپا و امور خارجه و کتابخانه ملی فرانسه (بی.ان.اف.) انجام می یابد. وزارت امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ" از سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ هجری شمسی) بدینسو یک قطب مستند شریک کتابخانه ملی فرانسه (بی.ان.اف.) است. بدینگونه، آرشیف های دیپلوماتیک در ابواب "تشریک میراث های تاریخی" کتابخانه ملی فرانسه (بی.ان.اف.) که آزادانه دسترسی به اسناد استثنأیی را مساعد می سازد، شرکت می ورزد. این اسناد استثنأیی گواه عملیات بین الذاتی، فرهنگی، علمی و تجاری میان کشور فرانسه و جهان است. (http://heritage.bnf.fr/)

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید و جامع : : bibliotheque-numerique.diplomatie.gouv.fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/actualites-et-evenements-des-archives-diplomatiques/article/lancement-de-la-bibliotheque-diplomatique-numerique-12-03-18

تاریخ نشر 18/03/2018

قسمت بالایی صفحه