آغاز برنامهء "باستانشناسی-جهان" و کارزار نامزدی ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) جهت تمویل مالی مأموریت های باستانشناسی در خارج (۲۸ آگست ۲۰۱۷ / ۶ سنبله ۱۳۹۶)

از سال ۱۹۴۷ میلادی (۱۳۲۶ هجری شمسی) بدینسو، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و کُمیسیون مشورتی تحقیقات باستانشناسی در خارج، مانند هر سال خواستار نامزدی باستانشناسان جهت پیشبرد مأموریت های باستانشناسی در سرتاسر جهان می گردد.

JPEG

امسال روند ذیربط نظربه مقتضیات روز فعال و ساده گردیده است. برای دریافت معلومات مزید درمورد تکمیل پرونده ها، لطفاً در اینجا کلیک نمایید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/archeologie-sciences-humaines-et-sociales/actualites/article/lancement-d-archeomonde-et-de-la-campagne-de-candidature-2018-pour-le

کانون علوم بشری و اجتماعی، باستانشناسی و میراث تاریخی وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه نیز حساب انستاگرام خویش را باز نمود Archéomonde ، و بدینگونه مأموریت های عدیده اش را که در تمام قاره ها تمویل می کند، بخدمت عام مردم قرار می دهد. در آن اشتراک ورزید !
جهت معلومات مزید :

- درمورد http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/archeologie-sciences-humaines-et-sociales/allocations-de-recherche-pour-missions-archeologiques/article/composition-du-dossier-de-demande-d-allocation-de-recherche-pour-mission
- تماس http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/archeologie-sciences-humaines-et-sociales/actualites/article/lancement-d-archeomonde-et-de-la-campagne-de-candidature-2018-pour-le#agnes.le-bouhoulec#mc#diplomatie.gouv.fr#

تاریخ نشر 30/08/2017

قسمت بالایی صفحه