آسیای مرکزی – سفر ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت در وزارت امور خارجه فرانسه به چهار کشور آسیایی (۱۵ – ۱۹ اپریل ۲۰۱۹ / ۲۶ – ۳۰ حمل ۱۳۹۸)

آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از تاریخ ۱۵ الی ۲۰ اپریل ۲۰۱۹ میلادی (از ۲۶ تا ۳۱ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) عازم چهار کشور آسیای مرکزی ذیل گردید : جمهوری ترکمنستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری تاجکستان و جمهوری قرغزستان. منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارچه جمهوری فرانسه حین انجام گفتگوهای اش، بر انکشاف روابط اقتصادی تأکید اخص ورزید، و آقای پاسکال لورو را که بتازگی بحیث نماینده خاص وزیر در امور دیپلوماسی اقتصادی در آسیای مرکزی نصب تقرر یافته است، معرفی نمود.

JPEG

در جمهوری ترکمنستان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه کشور معهء نمایندگان دستکم پانزده شرکت فرانسوی، سومین مقطع کُمیسیون اقتصادی مختلطی را که بالای بخش در بخش رویکارهای اقتصادی جاری و دورنماهای همکاری مداقه و بررسی انجام می داد، مشترکاً ریاست نمود. آقای لوموان از موزیم هنرهای زیبا، در عمارتی که اشیای قدیمی کشف شده حین حفریات مأموریت باستانشناسی فرانسه – ترکمنستان به نمایش گذاشته شده بود، نیز بازدید بعمل آورد.

در جمهوری ازبکستان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه کشور از پیگیری رویکارهای مطرح شده حین بازدید رسمی رئیس جمهور میرزیوئف از جمهوری فرانسه، و مباحثه اش با رئیس جمهوری کشور اطمینان حاصل نمود. موصوف عازم شهرهای تاشکند و سمرقند گردید، آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) در شهرهای مذکور یک رویکار مدیریت زباله های شهری را تمویل می کند. نامبرده درحضور دستکم پنجاه نماینده شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک و متوسط فرانسوی، یک مجتمع تجاری را مشترکاً ریاست نمود. آقای لوموان از چند رویکار مشترک، منجمله رویکار توسعهء محل کوهی و مرتفع گردشگری بوستونلیق واقع شارواک دیدار نمود.

در جمهوری تاجکستان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه کشور در مراسم رسمی تحویل دهی یک برج مراقبت واقع پایگاه هوایی دوشنبه به مقامات تاجکی که از سوی جمهوری فرانسه تمویل و بنأ شده است، اشتراک ورزید. اعمار و تمویل مالی این برج نظارت به پاس اسکان یک قطعهء هوایی فرانسوی میان سالیان ۲۰۰۱ و ۲۰۱۴ میلادی (سالیان ۱۳۸۰ و ۱۳۹۳ هجری شمسی) که درچوکات اجرای عملیات در سرزمین افغانستان در آنجا مستقر بود، صورت پذیرفت. بدین ترتیب، ساخت و ساز این برج مراقبت، آخرین مرحله نوسازی زیربنأی میدان هوایی ای را که امورساختمانی اش از سال ۲۰۰۴ میلادی (سال ۱۳۸۳ هجری شمسی) بدینسو به پیش برده می شد، رقم زد. آقای لوموان نمایشگاه تحت عنوان "درکشور دریاهای طلا : باستانشناسی تاجکستان" را که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی (عقرب/قوس سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در موزیم گیمهِ فرانسه گشایش خواهد یافت، نیز مطمح بحث و ارزیابی قرار داد، و متعاقباً با اعضای جامعهء مدنی ملاقات و مشافهه نمود.

در جمهوری قرغزستان، آقای لوموان مهارت و کاردانی فرانسوی را درعرصه های عرضهء کمک های اولیه و عملیات نجات دهی در کوه و سطوح مرتفع، و دسترسی به ساحات دور افتاده معرفی نمود. نامبرده اماکن جدید انستیتیوت فرانسوی مطالعات درمورد آسیای مرکزی (ایفِاَک) را در پایتخت بیشکک افتتاح نموده و بعداً به مرکز فرهنگی موسوم به "الیانس فرانسوی" و مکتب اروپایی "فرانسه – آلمان" بنیاد بیلیمکانا تشریف بُرد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kirghizstan/article/asie-centrale-deplacement-de-jean-baptiste-lemoyne-15-19-04-19

تاریخ نشر 21/04/2019

قسمت بالایی صفحه