آزادی مطبوعات – گزارش "گزارشگران بدون مرز" (۲۶ اپریل ۲۰۱۷ / ۶ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه بمناسبت نشر مورخ ۲۶ اپریل (۶ ثور) یک گزارش مربوط به انجمن "گزارشگران بدون مرز" درمورد آزادی مطبوعات که حاکی از وخامت وفرسایش نگران کننده شرایط این آزادی در جهان است، مراتب تشویش و استشعار خویش را ابراز می دارد.

JPEG

آزادی مطبوعات، در فضا و ماحولی که اغواگری، شایعات و معلومات غلط سریعاً پخش می گردد، هرگز اینگونه موضوع خطیری بحساب نیآمده است. وظیفهء اطلاع دهی بیش از هر زمان دیگری حائز اولویت بوده، و بخصوص مسئلهء تحفظ و مصونیت خبرنگاران را به امر واجبی و لازم الاجرا مبدل می سازد.

JPEG

به همین منظور، دفاع از آزادی های بنیادین، خاصتاً دفاع از آزادی بیان و آزادی مطبوعات اولویت اجندآی سیاست خارجی ما را تشکیل می دهد. ما در راستای حفاظت از خبرنگاران، علی الخصوص در سازمان ملل متحد، بسیج و آماده باقی خواهیم ماند.

PNG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/liberte-de-la-presse-rapport-de-reporters-sans-frontieres-26-04-17

تاریخ نشر 27/04/2017

قسمت بالایی صفحه