آزادی مطبوعات – گزارش سالانه انجمن "گزارشگران بدون مرز" (۲۵ اپریل ۲۰۱۸ / ۵ ثور ۱۳۹۷)

ما با نگرانی و تشویش از نتایج گزارش اخیر انجمن "گزارشگران بدون مرز" منتشره مورخ ۲۵ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۵ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی) مبنی بر ازدیاد خصومت و خشونت علیه رسانه ها و خبرنگاران، واقف گردیده و آن را مطالعه و مداقه نمودیم.

PNG

خبرنگاران در ماحول اوجگیری و تکثر بحران ها، بیشتر از پیش مورد هدف و نشان قرار می گیرند. دفاع از آزادی مطبوعات و آزادی بیان، محافظت از خبرنگاران حین اجرای وظیفه شان، و مبارزه با معافیت به آنانیکه به این اساسات بنیادین صدمه و زیان وارد می کنند، اولویت های سیاست خارجی جمهوری فرانسه را تشکیل می دهد.

بدین منوال، جمهوری فرانسه از چندین ابتکار حمایت می کند : مثلاً، تعیین یک روز بین المللی ختم معافیت از جنایات ارتکاب یافته بالای خبرنگاران بواسطهء قطعنامه ۶۸/۱۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ؛ و یا هم آنطوریکه درچوکات مجمع عمومی سازمان ملل متحد رئیس جمهوری فرانسه در ماه سپتامبر (سنبله/میزان) گذشته یادآور گردید، رویکار ایجاد یک پُست وظیفوی به یک نماینده خاص نزد منشی عمومی سازمان ملل متحد در امر محافظت از خبرنگاران. ما در تماس و ارتباط نزدیک با انجمن غیر حکومتی بنام "گزارشگران بدون مرز"، جهت ایجاد یک شبکهء "نقاط کانونی" منوط به تحکیم موثریت ساختارهای موجود ملل متحد، از بذل سعی و تلاش دارالانشأی سازمان ملل متحد نیز پشیبانی می نماییم.

JPEG

جمهوری فرانسه در حیطهء سازمان ملل متحد، در راستای احترام به اصول آزادی مطبوعات و آزادی بیان نیز جد و جهد می ورزد، و تعمیل جامع قطعنامه های شماره ۱۷۳۸ و شماره ۲۲۲۲ که بترتیب بتاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی (۲ جدی ۱۳۸۵ هجری شمسی) و بتاریخ ۲۷ می ۲۰۱۵ میلادی (۶ جوزا ۱۳۹۴ هجری شمسی) از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد محافظت از خبرنگاران حین منازعات مسلحانه به تصویب رسید، تذکار می دهد.

به همین منظور، جمهوری فرانسه بتاریخ ۴ اپریل (۱۵ حمل) ابتکار برگزاری کنفرانس بین المللی تحت عنوان "جوامع مدنی، رسانه ها و مراجع قدرت عامه : نظام های مردم سالار در مقابل دستکاری و جعل اطلاعات" را که در خط مشی سیاست فرانسه درعرصهء حفاظت از آزادی بیان مرقوم و محتوم است، روی دست گرفت. بدین مناسبت، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در زمینه چنین اظهار نظر نمود : "خبرنگاری یک ابزار آزادی است که بدون آن مشق و تمرین روشنگرانه شهروندی نمی تواند وجود داشته باشد". حق اطلاع رسانی و مطلع شدن از وقایع و جریانات روز، و ظرفیت و قدرت ابراز دیدگاه ها انتقادی، ارکان عمده گفتگوی مردم سالار محسوب می گردد.

JPEG

کارزارهای جعل و کذب معلومات بر پایهء سوءنیت و استفاده گسترده از جو و فضای دیجیتالی اتکا کرده، و یک تهدیدی برای مردم سالاری و تعرض بالای حاکمیت دولی تحت هدف، بشمار می آید. پخش و نشر معلومات معتبر، مصدق و قوی در حفظ احترام به کثرتگرایی نظریات، یک تعاملی است برای نظام مردم سالار.

خبرنگاران و کارکنان رسانه ها با مسلکی بودن سختگیرانه شان، در این راستا فعالانه عطف توجه داشته، سهیم اند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2018-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/liberte-de-la-presse-rapport-annuel-de-reporters-sans-frontieres-25-04-18

تاریخ نشر 02/05/2018

قسمت بالایی صفحه