آزادی مطبوعات – گزارش انجمن گزارشگران بدون مرز (ار.اس.اف.) - (۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ / ۲۸ قوس ۱۳۹۶)

ما با نگرانی و اضطراب از نتایج آخرین گزارش سالانه انجمن گزارشگران بدون مرز (ار.اس.اف.) که بخصوص حاکی از جان باختن ۶۵ روزنامه نگار در جهان طی سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) و آنهم حین اجرای وظایف محوله شان، و بازداشت ۳۲۶ تن از روزنامه نگاران بدلیل تعهد حرفوی شان می باشد، اطلاع حاصل نمودیم.

JPEG

کشور فرانسه که شدیداً از بابت حمله بر مجلهء شارلی هبدو بتاریخ ۷ جنوری ۲۰۱۵ میلادی (۱۸ جدی ۱۳۹۴ هجری شمسی) تحت آزمون و فشار قرار گرفت، در راستای آزادی مطبوعات و محافظت از روزنامه نگاران جد و جهد می ورزد.

ما بدینگونه این آزادی بنیادین و مبارزه علیه مصونیت از جرایمی را که از خبرنگاران قربانی می گیرد، در داخل سازمان های بین المللی (مانند، شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی، شورای حقوق بشر، سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد درچوکات سازمان ملل متحد (یونسکو)، شورای اروپا و سازمان برای تأمین امنیت و همکاری در اروپا (او.اس. سی.او.) ارتقا می دهیم. ما بخصوص خواهان تطبیق کامل قطعنامه های شماره ۱۷۳۸ (در سال ۲۰۰۶ میلادی / سال ۱۳۸۵ هجری شمسی) و شماره ۲۲۲۲ (در سال ۲۰۱۵ میلادی / ۱۳۹۴ هجری شمسی) شورای امنیت ملل متحد درمورد حفاظت از روزنامه نگاران درگیر منازعات مسلحانه استیم. برعلاوه، جمهوری فرانسه درچوکات سومین کُمیسیون مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بحیث معاون موسس، در سال جاری ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) مستقیماً در روند مذاکرات جهت وضع و تصویب قطعنامه ای درمورد امنیت خبرنگاران و امر مبارزه برضد عدم کیفر و مجازات سهم گرفت. اکنون کشور مذکور، آنطوریکه رئیس جمهوری فرانسه حین اجلاس هفتاد و دومین مقطع مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر گذشته (سنبله/میزان) از آن یادآوری بعمل آورد، از ایجاد یک مأموریت وظیفوی نماینده خاص نزد منشی عمومی سازمان ملل متحد برای حفاظت از خبرنگاران پشتیبانی می کند.

PNG

روزنامه نگاران با اجرای وظایف محوله شان، مدافع آزادی مان نیز استند.

تاریخ نشر 20/12/2017

قسمت بالایی صفحه