آزادی مطبوعات – کنفرانس بین المللی تحت عنوان "جوامع مدنی، رسانه ها و مراجع قدرت عامه : نظام های مردم سالار در مقابل دستکاری ها و تحریف اطلاعات" (پاریس، ۴ اپریل ۲۰۱۸ / ۱۵ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی)

بروز چهارشنبه ۴ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۱۵ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، کنفرانس بین المللی تحت عنوان "جوامع مدنی، رسانه ها و مراجع قدرت عامه : نظام های مردم سالار در مقابل دستکاری ها و تحریف اطلاعات" را جمع بندی نموده و اختتام بخشید. خانم فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه کنفرانس مذکور را افتتاح نموده بود.

JPEG

دول جهان، آنطوریکه موارد زیاد دستکاری اذهان عامه بخصوص حین تقرب دوران انتخابات نشان می دهد ، به مقصد متذبذب نمودن رقبای شان آشکارا و واضح استعمال وسایل اطلاعاتی را در برنامه های عقیدتی شان داخل می کنند. گروه های غیر دولتی نیز قادر اند در این نوع عملکردها شریک شوند، آنگونه که اخیراً قضیهء "کمبریچ انآلیتیکا" آن را به اثبات رسانید.

کارزارهای جعل و کذب معلومات، همانگونه که آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه ضمن سخنرانی مورخ ۱۵ دسامبر گذشته اش (۲۴ قوس) درمورد معرفی راهبرد دیجیتالی بین المللی جمهوری فرانسه (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/strategie-internationale-de-la-france-pour-le-numerique/) به آن مسئله اشاره نمود، بر امر استفاده گسترده از فضأی دیجیتالی اتکا کرده، و یک تهدیدی در برابر نظام مردم سالار و نقض و تخطی بر حاکمیت دول مورد آماج محسوب می گردد. پخش معلومات قابل اعتماد، موثق و قوی در ارجگزاری به کثرتگرایی نظریه ها، یک تعامل در راستای مردم سالاری است. تنها یک بیداری همگانی همزمان رسانه ها و فعالان جامعه مدنی می تواند بنیاد و اصل حیات مردم سالار مان را حفظ کند : به عبارت دیگر، توانمندی شهروندان به کسب یک دیدگاه یا مفکوره به طرز مستقل.

افرادیکه به عمل دستکاری و جعل مبادرت می ورزند، می کوشند تا اساساتی را که شیرازهء مردم سالاری را تشکیل می دهد، برضد خود نظام های مردم سالار قرار دهند– طرزالعمل و رفتار باز، آزادی اطلاعات و ارتباطات – جهت مبدل ساختن آن ها به ابزار مداخله و بی ثباتی.

هدف این کنفرانسی متمرکز بر یک اجندآی راه حل های عملی، مردم سالار و دارای روحیهء همکاری جهت مقابله با دستکاری های اطلاعاتی، بسیج جمیع فعالان فرانسوی و خارجی ذیدخل قضیه بود. در این نشست، از آگاهان و شخصیت های متعهد وابسته به افق گوناگون برای انجام گفتگو درمورد ظرفیت مقاومت جوامع مردم سالار و رسانه ها در راستای مقابله با این چالش، و همچنان نقش خاص مراجع قدرت عامه در برابر جعل و تحریف معلومات، دعوت بعمل آمده بود. قبل از تدویر کنفرانس، کارگاه های با درب بسته تنظیم گردید تا زمینهء گفتگو و جر و بحث درمورد شیوه های جدید عملکرد عاملین این مداخلات میان متخصصین جامعه مدنی (محققین، علی الخصوص شرکت ها) و نمایندگان ادارات مساعد شود.

کنفرانس مذکور درچوکات تعبیه و اهتمام تدابیری در راستای محافظت از زندگی مردم سالار و مسئولیت پذیری سکوهای دیجیتالی، مطابق به آرزومندی های رئیس جمهور فرانسه که موصوف آن را حین نشست مطبوعاتی مورخ ۳ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (۱۳ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی) بمناسبت سال نو میلادی ابراز داشت، صورت پذیرفت.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/liberte-d-opinion-et-d-expression/article/liberte-de-la-presse-conference-internationale-societes-civiles-medias-et

تاریخ نشر 09/04/2018

قسمت بالایی صفحه