آزادی مطبوعات : ابلاغیهء وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه [fr]

بمناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، بر تعهد پیگر و قاطعانهء فرانسه در راستای آزادی مطبوعات و آزادی بیان در سر تا سر جهان تأکید مجدد می ورزم. در یک گفتمان دموکراتیک، کثرت گرایی رسانه ها، حق اطلاع رسانی یا حق کسب اطلاعات و توانمندی ابراز دیدگاه های انتقادی، ارکان اهمی را تشکیل می دهد.

دفاع از این اصول و تأمین حفاظت و امنیت خبرنگاران هنگام اجرای وظیفه شان در فهرست اولویت سیاست خارجی ما قرار دارد. شبکهء دیپلوماتیک ما در مقابل تهدیدات روزافزون علیه خبرنگاران و رسانه ها، بخصوص در شرایط خطیر و بحرانی، در مجامع چند جانبه همزمان در ساحه عمل بسیج شده است.

فرانسه از اعطأی جایزه جهانی آزادی مطبوعات از سوی یونسکو به خانم خدیجه اسماعیلووا خبرنگار آذربایجانی استقبال می کند.

من بتاریخ ۴ می (۱۵ ثور) به اقامتگاه خبرنگاران پاریس خواهم رفت. این نهادی وابسته به تشکیلات اجتماعی از خبرنگاران تحت تهدید واقع شده که از هر گوشه جهان می آیند، پذیرایی می کند. با حضورداشت خاص گزارشگران بدون مرز، از شجاعت و تعهد شان در راستای تأمین اطلاعات آزاد قدردانی خواهم نمود.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه