آزادی مطبوعات

جمهوری فرانسه مراتب نگرانی و تشویش خویش را بعد صدور حکم بازداشت و اتهامات وارده بر آقایان وا لون و کیاو سوء وو، دو روزنامه نگار مربوط به آژانس خبری رویتر که به احتمال زیاد محکوم به ۱۴ سال حبس خواهند شد، اظهار می دارد.

خبرنگاران مذکور بروز سه شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۱ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی) درحالیکه یک گزارشی را دربارهء جریان اوضاع و حالت در ایالت اراکان کشور برما تهیه می نمودند، بازداشت گردیدند.

ما خواستار احترام به حقوق بنیادین و رهایی فوری شان از جانب مقامات برما، و آزادی دسترسی رسانه ها در ایالت اراکان استیم.

جمهوری فرانسه تعهد دائمی خویش را به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در سراسر جهان مجدداً تأیید می کند. خبرنگاران باید بدون احساس بیم و هراس از تحمیل رعب و توقیف، وظیفه شان در آزادی کامل ایفا نمایند.

ارجگزاری به این آزادی ها، یکی از پایه های هر جامعه مردم سالار را تشکیل می دهد.

PNG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/birmanie/evenements/evenements-2018/article/liberte-de-la-presse

تاریخ نشر 15/01/2018

قسمت بالایی صفحه