"آریَن" : برای امنیت تان، به تماس و ارتباط باشید ! [fr]

سیستِم "آریَن"، حینیکه سفر می کنید یا رهسپار انجام یک مأموریت مقطعی می شوید، زمینه اینرا مساعد می سازد تا خودرا بطور رایگان و آسان به وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بشناسانید.

ثبت نام در سایت "آریَن" که در تفاهم با "کنیل" صورت پذیرفته است، عرضهء تضمین مکمل امنیت و حفظ محرمیت داده ها یا معلومات شخصی را ارائه می کند.

این تعامل در حالتیکه معیاد اقامت بیشتر از ۶ ماه باشد، جانشین ثبت نام در راجستر اتباع فرانسوی مقیم در خارج از فرانسه، نمی گردد.

یکباریکه داده های شما در سیستِم "آریَن" درج گردید :
- شما، در صورتیکه اوضاع کشور ایجاب نماید، بذریعهء پیام برقی دستورات امنیتی را دریافت خواهید نمود ؛
- با شما، در حالت بروز بحران در مملکت مورد هدف تان، تماس حاصل خواهد شد ؛
- شخص ارتباطی ای را که شما تعیین می نمایید، در صورت ضرورت و لزوم نیز مطلع خواهد شد.

برای اخذ تماس با شما :

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/f...

"فلایر" ذیل به سوالات عمده ای که درمورد سیستِم "آریَن" از خود خواهید پرسید، جواب می دهد : مثلاً، این چیست ؟ مربوط به کی می شود ؟ چطور کار می کند ؟ آیا داده ها یا معلومات شخصی شما محفوظ است ؟ وغیره. :

آنرا با تأمل و دقت بخوانید، ولی فراموش نکنید که :

برای امنیت تان، به تماس و ارتباط باشید !!!

JPEG

JPEG

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه