"آرین" – یک پیروزی اروپایی [fr]

بتاریخ ۳۱ جولای ۱۹۷۳ میلادی (۹ اسد ۱۳۵۲ هجری شمسی)، یازده کشور اروپایی برنامه موسوم به "آرین" را افتتاح و راه اندازی کردند. امروز، قارهء اروپا در برابر رقابت جهانی متفق و متحد است.

آرین گروپ نخستین پرتاب سفینه فضایی "آرین ۶" را در سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) آماده ساخته و انتظام می بخشد.

ارائهء معلومات و جزئیات این موفقیت اروپایی، و همچنان اطلاعات درمورد رویکارهای آینده را از توضیحات آقای ستِفَن اسرائیل، رئیس برنامه های ملکی آرین گروپ دریافت نموده و استماع فرمایید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/cooperation-dans-le-domaine-spatial/ariane-un-succes-europeen/

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه